Home

Kdy byly podepsány římské smlouvy

Římská smlouva (EHS) Smlouva o založení Evroého hospodářského společenství Dne 25. března 1957 byly podepsány dvě smlouvy - Smlouva o založení Evroého hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o založení Evroého společenství pro atomovou energii (Euratom) Smlouvy o Evroém hospodářském společenství (EHS) a Evroém společenství pro atomovou energii (ESAE, jinak také Euratom), takzvané Římské smlouvy, byly podepsány dne 25. března 1957 a vstoupily v platnost dne 1. ledna 1958 Tím byly smlouvy o společném trhu (EHS) a o jaderné spolupráci (Euroatom). Smlouvy o Evroém hospodářském společenství a Evroém společenství pro atomovou energii byly podepsány 27. března 1957, v platnost vstoupily v lednu 1958. Ze smlouvy o EHS se postupem času vyvinula Evroá unie tak, jak ji známe dnes. Znamenala totiž vytvoření společného trhu, celní unie a společných politik, což jsou také základní kameny dnešní EU V roce 1957, kdy byly smlouvy podepsány, byl evroý kontinent rozdělený na dva nesmiřitelné tábory a stále se ještě vzpamatovával z nejrozsáhlejší devastace a vraždění ve své historii Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evroé integrace. Signatářské státy v roce 1957 byly: Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko která se ukázala ve vašem životě jako pravdivá ; 2. Ve kterém roce byly podepsány Římské smlouvy a) 1950 b) 1957 c) 1993 3

Římské smlouvy byly podepsány v březnu 1957. Trvalo ale dalších 35 let, než v zemích Evroých společenství (ES) začal - ovšem s četnými výjimkami - fungovat jednotný vnitřní trh, tedy volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu Římské smlouvy, jak se těmto smlouvám též říká, byly postupně rozšiřovány a doplňovány: v únoru 1986 byl podepsán Jednotný evroý akt (účinnost od 1. července 1987), v únoru 1992 Smlouva o evroé unii (známá jako Maastrichtská smlouva, s účinností od 1. listopadu 1993), v říjnu 1997 Amsterdamská smlouva (účinnost od 1. května 1999) a v prosinci 2000 Smlouva z Nice (účinnost od 1. března 2002) Pařížská mírová konference byla mírová konference pořádaná vítězi první světové války roku 1919, během které byly sjednány mírové smlouvy mezi vítěznými státy Dohody a poraženými Centrálními mocnostmi. Na konferenci byly uzavřeny mírové smlouvy s Německem, Rakouskem, Maďarskem, Bulharskem a Osmanskou říší. Na řízení konference a vyjednávání měly. Konsolidovaná verze - ve znění Lisabonské smlouvy - přejmenována na Smlouva o fungování EU (3. prosince 2007) Ke stažení (513 kB) Smlouva o založení Evroého společenství pro atomovou energii (Euratom) - podepsána společně se Smlouvou o EHS, nazývané tzv.Římské smlouvy (25. března 1957, platí od 1. ledna 1958 Významným rokem je rok 1957, kdy byly podepsány Římské smlouvy mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemím. S dalšími vlnami rozšíření, kdy se připojuje Velká Británie a později např. i Španělsko, zaþíná další etapa vývoje

Římská smlouva (EHS

O pět let později se představitelé signatářských zemí v Bruselu dohodli na vypracování smluv o vytvoření Evroého hospodářského společenství (EHS) a Evroého společenství pro atomovou energii (Euroatom). Smlouvy byly podepsány roku 1957 v Římě a do povědomí vešly pod názvem Římské smlouvy Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie. Evroá komise, která navrhuje nové předpisy, například nemůže podávat návrhy týkající se oblasti, jež není upravena některou ze smluv. Římské smlouvy: Smlouvy o. Římské smlouvy byly podepsány před 60 lety. Začala se tak psát historie evroé integrace. Jsem přesvědčen, že tento projekt pro nás má mimořádný.. Od roku 1957, kdy byly podepsány Římské smlouvy, je věnována pozornost i zámořské Francii. Právně byla situace zámořských departementů zakotvena v odstavci 2 článku 221 smlouvy, jenž říká, že francouzské zámořské departementy jsou nedělitelnou součástí Společenství r. 1957 byly podepsány tzv. Římské smlouvy o EHS a EUROATOM. K těmto smlouvám se postupně přidávaly další státy. Nakonec byla r. 1992 podepsána smlouva o Evroé unii v Maastrichtu. R. 1999 - vznik Hospodářské a měnové unie - společná měna EURO. ČR je členem Evroé unie od 1. května 2004

V roce 1957 byly podepsány takzvané Římské smlouvy (s platností od roku 1958) zakládající Evroé hospodářské společenství (EHS) a Evroé společenství pro atomovou energii (Euratom). EHS mělo za úkol vytvoření společného trhu a Euratom spolupráci na poli mírového využití jaderné energie 6. Kdy byly podepsány Římské smlouvy? Které instituce na jejich základě vznikly? 7. Co to byly tzv. slučovací smlouvy a které instituce se sloučily dohromady a kdy byly podepsány? 8. Co to byla tzv. Wernerova zpráva? 9. Kdy byla podepsána tzv. Maastrichtská smlouva a co upravuje? 10. Kdy vznikla EU? 11. Co to znamená ratifikace. Podpisy pod římskými smlouvami z roku 1957, zdroj: Profimedia.cz Pětadvacátého března 1957 byly podepsány takzvané římské smlouvy o vytvoření Evroého hospodářského společenství (EHS) a Evroého společenství pro atomovou energii (Euratom). Týž den k nim bylo připojeno existující Evroé společenství uhlí a oceli (ESUO) Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dosud z pětimiliardového lesnického tendru 2021+ uzavřel smlouvy na 25 z 29 soutěžených jednotek. Nejvíc, 12 smluv, podepsala těžařská firma Uniles z koncernu Agrofert. Na druhém místě je s pěti podepsanými smlouvami firma Kloboucká lesní. Vyplývá to z dat, která ČTK získala k dosud uzavřeným smlouvám

Zástavní smlouvy musí být podepsány dříve než kupní nebo nejpozději ve stejný den. Existují i postupy, kdy banka uzavírá zástavní smlouvy s kupujícím, nikoli s prodávajícím. V takovém případě nesmí být kupní smlouvy podepsány dřív než smlouvy zástavní Písemná forma, je na rozdíl od pracovní smlouvy podmínkou platnosti. Dohoda o hmotné zodpovědnosti specifikuje, za jaké majetkové hodnoty přebírá zaměstnanec zodpovědnost. Dohoda musí být písemná a lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku

První smlouvy Fakta a čísla o Evroé unii Evroý

Římské smlouvy: Smlouvy o EHS a Euratomu - Moje Evrop

 1. Do tendru 2021+ se přihlásilo 36 firem, k datu uzávěrky 16. září podaly 190 nabídek. Z nabídek vyplynulo, že Uniles dal nejlepší nabídku na 12 jednotkách, a měl tak možnost získat 12 kontraktů, což se naplnilo. I u ostatních jednotek byly dosud uzavřeny smlouvy jen s firmami, co se na nich umístily jako první
 2. Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského získá elektrárny a další aktivity německé skupiny Uniper ve Francii. Dnes byly podepsány všechny související smlouvy. ČTK to sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj. Cenu nespecifikoval. Obě strany už podle něj také získaly všechna potřebná schválení od státních a regulačních orgánů
 3. 2012, spis. zn. 25 Cdo 45/2011) se Nejvyšší soud ČR zabýval případem, kdy žalovaná pronajímatelka uzavřela nájemní smlouvu, jíž se zavázala pronajmout žalující nájemkyni nebytové prostory, byť byly v době uzavření nájemní smlouvy obsazeny někým jiným - tzv. třetí osobou (původním nájemcem), a vznik.
 4. Římské smlouvy byly podepsány v březnu 1957. Zárodkem západoevroé ekonomické integrace se vlastně stala již od roku 1948 existující celní unie Belgie, Nizozemska a Lucemburska (Benelux). Tyto tři země se pak spolu s Francií, Itálií a Německem staly zakládajícími členy EHS
 5. Vše bylo završeno v Římě roku 1957, kdy byly podepsány dvě smlouvy tzv. Římské smlouvy. První smlouvou vzniklo Evroé společenství pro atomovou energii (Euroatom) a druhou Evroé hospodářské společenství (EHS). Tyto tři smlouvy, označované často za sjednocující, se staly základem evroé spolupráce západoevroých zemí. Později z nich vznikla Evroá unie (EU)
 6. Další krok ke sjednocení Evropy. Tím byly smlouvy o společném trhu (EHS) a o jaderné spolupráci (Euroatom). Smlouvy o Evroém hospodářském společenství a Evroém společenství pro atomovou energii byly podepsány 27. března 1957, v platnost vstoupily v lednu 1958
 7. Římské smlouvy. Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evroé hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evroé společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958

Základem římské společnosti byl genus, tj. rod. Vůdčí osobností rodu byl princeps gentis. Římské právo, které vycházelo ze zákona dvanácti desek, považovalo rod za kolektivní subjekt, který vlastnil nemovitý majetek. Toto pojetí vycházelo z doby vzniku prvních zákonů, kdy římská společnost byla velmi nevyspělá a. Zakládající země byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko. Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evroé hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evroé společenství pro atomovou energii (Euratom)

Římské smlouvy - EvropaJsiTy

Ve kterem roce byly podepsany rimske smlouvy římské

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evroého hospodářského společenství (EHS) a Evroého společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.. Podobně jako Evroé společenství uhlí a oceli (ESUO) měla nová společenství čtyři orgány: Komisi, Radu a s ESUO sdílené Shromáždění a Soudní dvůr Obě smlouvy byly šesti státy zúčastněnými na ESUO podepsány 25. března 1957 a v platnost vstoupily 1. ledna 1958. Základním úkolem EHS bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života a stálému hospodářskému růstu skrze postupné sbližování hospodářské politiky členských států Presidentské - smlouvy, k jejichž ratifikaci prezidentem republiky je třeba souhlasu obou komor Parlamentu, případně souhlasu daného v referendu (smlouvy podle čl. 10a a čl. 49) 49) Vládní - smlouvy, které nepodléhají ratifikaci a nevyžadují souhlas Parlamentu, jejichž sjednávání a schvalování přenesl prezident republiky.

Římské smlouvy o EHS položily základní kámen ke vzniku EU

Za účelem provázání trhů byly šesti členskými státy ESUO podepsány v Římě 25. března 1957 dvě další smlouvy: Smlouva o založení Evroého hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o založení Evroého společenství pro atomovou energii (Euratom), tzv. Římské smlouvy (v platnost vstoupily 1. ledna 1958). Tyto. 3 Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evroé hospodářské společenství (EHS) (EHS) a smlouvu zakládající Evroé společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základ Otce 15 dětí zasáhla raketa vystřelená z Gazy na jižní Izrael přesně v okamžiku, kdy byly podepsány mírové dohody. Autor: Yakir Benzion, United With Israel, 18. září 2020 Asher Biton, 62letý otec 15 dětí, byl vážně zraněn při teroristickém raketovém útoku, když tento týden prováděl v přístavním městě Ašdod. 1952, kdy tato smlouva vešla v platnost, tak vzniká Evroé společenství uhlí a oceli (ESUO). O pět let později, tedy roku 1957 byly v Římě podepsány dohody - Římské smlouvy, které se staly zakládajícími listinami Evroého hospodářského společenstv

Socialistické Československo uznalo právní suverenitu tehdy ještě Evroého hospodářského společenství (EHS) v 80. letech, kdy byly podepsány bilaterální obchodní dohody týkající se vývozu zboží ze zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského získá elektrárny a další aktivity německé skupiny Uniper ve Francii. Ve čtvrtek byly podepsány všechny související smlouvy. Agentuře ČTK to sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj. Cenu nespecifikoval. Obě strany už podle něj také získaly všechna potřebná schválení od státních a regulačních. Konkrétně se jedná o investiční smlouvy (podílové listy a dluhopisy). Ze strany klienta dosud nebyl proveden žádný trvalý pokyn k nákupu investičních nástrojů. Děkuji za Vaši odpověď Rok poté přišla pomoc i ze strany USA, kdy chtěl George Marschall zajistit systematickou pomoc všem evroým zemím. V roce 1948 vzniká Celní unie mezi státy Beneluxu( Lucembursko, Belgie, Nizozemsko), což znamená odbourání cel mezi těmito státy. V roce 1957 byly podepsány Římské smlouvy o založení Evroéh.

Vývoj ochrany spotřebitele v EU MP

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského získá elektrárny a další aktivity německé skupiny Uniper ve Francii. Dnes byly podepsány všechny související smlouvy Na konci roku 2011 byly podepsány nové smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Moldavskou republikou a mezi ČR a Ruskou federací. Oblast sociálního zabezpečení s Ruskem nebyla smluvně upravena od konce roku 2008, kdy ČR vypověděla dohodu o sociálním zabezpečení z roku 1959

Pařížská mírová konference (1919) - Wikipedi

Zprávy Byznys Křetínského energetická skupina EPH získá aktiva Uniperu ve Francii, byly podepsány smlouvy Křetínského energetická skupina EPH získá aktiva Uniperu ve Francii, byly podepsány smlouvy Ve starověkém Rusku byl zákon zastoupen zvykovým právem. Písemné sbírky, které je obsahovaly, neexistovaly. Zákon byl ústním zákonem. Mezinárodní smlouvy a mezi knížaty byly ústní. Prvními písemnými dokumenty mezinárodního práva, které se dostaly do našich dnů, byly smlouvy Ruska s Byzancí I přes řadu nedokonalostí je Evroá unie jediným možným a efektivním modelem naší společné budoucnosti. Členství v EU znamená pro naši zemi a naše občany nejlepší možnou záruku bezpečnosti a prosperity, k níž neexistuje rovnocenná alternativa Byly podepsány tzv. Římské smlouvy, které založily dv ě významné spole čenství: Evroé hospodá řské spole čenství (EHS) a Evroé spole čenství pro atomovou energii (Euratom). Evroé hospodá řské spole čenství (v rámci Římských smluv, 25. 3. 1957, zakládající státy Belgie Kde byla dokonalejší demokracie v Athénách nebo v římské republice? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Kde byla dokonalejší demokracie v Athénách nebo v římské republice?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích

Euroskop.cz - Zakládající smlouvy - Zakládající smlouvy

Závislé smlouvy O závislé smlouvy ve smyslu ustanovení § 275 odst. 2 obch. zák. nejde v případě, kdy jde pouze o jistou ekonomickou spjatost daných smluv. Za smlouvy závislé lze považovat ty, u nichž se závislost týká jejich vzniku a zániku Spotřebitelské smlouvy jsou v čl. 5 odst. 1 Římské úmluvy specifikovány v podstatě obdobně jako dle § 52 a § 53 občanského zákoníku, byť nelze hovořit o definici v pravém slova smyslu. kdy došlo ve smyslu čl. 3 Římské úmluvy k volbě jiného práva než práva země obvyklého jak byly tyto zmíněny v. SMLOUVA. o poskytování pracovně-lékařských služeb, kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito, dle svého vlastního prohlášení k právním úkonům plně způsobilí, účastníci a to v návaznosti na §103 odst. 1, písmene a), c) a d) Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 53 a následujících Zákona č.

Před 30 lety začal v Paříži třídenní summit KBSE (dnes OBSE). Na něm byly podepsány Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE) a prohlášení zemí NATO a Varšavské smlouvy o konci studené války a přijata Charta pro novou Evropu. Za touto přelomovou událostí se ohlédne historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má k pondělí u osmi z 11 druhů ochranných pomůcek podepsány smlouvy s dodavateli. Firmy zboží postupně dovážejí do skladů SSHR v Sedlčanech a Olomouci, řekl v pondělí novinářům předseda SSHR Pavel Švagr Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského získá elektrárny a další aktivity německé skupiny Uniper ve Francii. Ve čtvrtek byly podepsány všechny související smlouvy, uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Cenu nespecifikoval. Obě strany už podle něj také získaly všechna potřebná schválení od státních a regulačních orgánů Malou, pana Vostřáka a pana Padevěta, byly nájemci podepsány a měly by být vhozeny do schránky VSV k podpisu Ing. Šípka a Ing. Peleje. 7) Paní Bubeníčková vypracovala smlouvy na květnové mytí oken, ale smlouvy nejsou dosud podepsány, protože po diskuzi navrhuje posunout termín mytí oken na později

 1. Smlouvy (o šíření signálu) dlužník považuje po jejich právní revizi za uzavřené v rozporu s dobrými mravy a za nápadně nevýhodných podmínek, neboť podmínky, které byly pro vysílání stanoveny, dlužníka značně znevýhodňují oproti ostatním držitelům licence pro pozemní televizní vysílání
 2. V Královéhradeckém i Pardubickém kraji byly v pondělí 10. listopadu podepsány koaliční smlouvy. Vítězná ČSSD bude na Hradecku vládnout s Koalicí pro Královéhradecký kraj a SNK-ED, na Pardubicku se o vládu podělí s Koalicí pro Pardubický kraj
 3. c) že k platnosti rámcové smlouvy ze strany poskytovatele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, d) že ze strany objednatele s uzavřením této rámcové smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova dne 30.08.2017 číslo usnesení 3581/71RM/2017
 4. věci zapotřebí. Toto široké pojetí kupní smlouvy zákonodárcem, kdy koupě může þásteně vykazovat i znaky jiných závazků, bylo inspirováno þlánkem 3 Vídeňské úmluvy.5 Režim kupní smlouvy neaplikujeme, pokud objednatel musí k výrobě věci přispět podstatnou þástí nutného materiálu

Chladné vztahy mezi Německem a Východem trvaly až do roku 1970, kdy byly podepsány smlouvy o nepoužití síly v politických záležitostech s Polskem a SSSR a byly potvrzeny hranice na Odře a Nise. O dva roky později otevřel pakt mezi Východním a Západním Německem novou cestu ke spolupráci K tomu ovšem dochází vždy na úkor nižší flexibility při jednání za společnost navenek, jelikož při podobných omezeních bývá nutné, aby např. veškeré smlouvy uzavírané společností navenek byly vždy podepsány potřebným počtem statutárních orgánů, což může být logistický problém zejména v případech, kdy. SFRB: V programu Panel 2013+ byly podepsány úvěrové smlouvy za 2 miliardy korun 28.11.2017 18:04 Koncem listopadu letošního roku byla podepsána v pořadí již 532. úvěrová smlouva v programu Panel 2013+ a celková částka, kterou SFRB za dobu existence tohoto programu uvolnil, se vyšplhala na dvě miliardy Kč

Smlouvy, které utvářely Evroou unii - Právo - Referáty

Telefon včera nezvedal ani Jiří Veselka, ředitel DPMLJ v dobách, kdy byly smlouvy mezi podnikem a BusLine podepsány. Tyto smlouvy nelze vypovědět a veškerá rizika nese DPMLJ. V případě vypovězení těchto smluv by DPMLJ musel BusLinu zaplatit celou částku, tedy v současných cenách přibližně 1,5 miliardy korun V rámci sporu zhotovitel poukazoval na zápisy ve stavebním deníku, kde byly změny zaznamenány a podepsány oběma smluvními stranami. Soudy obou stupňů dovodily, že projev vůle stran učiněný v písemné podobě ve stavebním deníku naplňuje požadavek na písemnou formu změny smlouvy

Smlouvy EU Evroá uni

Nač si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy Monster

 1. Evropané - Česká republik
 2. Když Rusům patří jednou ročně české nebe, s posvěcením
 3. Sál 600 v norimberském Justičním paláci je kolébkou soudu
 4. Známý reportér a starosta Vladimír Kořen rezignoval
 5. Byly nějaké římské císařovny? Vím pouze o jedné Agrippina
 6. Lesy ČR rozdělily většinu zakázek z tendru 2021+
 7. Křetínského energetická skupina EPH získá aktiva Uniperu

Cukli jste od podpisu dohodnuté smlouvy na poslední chvíli

 1. Před 60 lety vstoupily v platnost Římské smlouvy o EH
 2. Římské smlouvy Archivy - Moje Evrop
 3. Stříbrná medaile Římské dohody Vznik EU 50
 4. Římské právo - Iuridictu
 5. Významné světové organizace - Zeměpis - Referáty Odmaturu
 6. dějepis.co
 7. Evroá unie - Aktuálně

Smlouvy příkazního typu a využití v praxi - obecné

Peťulina domovská stránka - Evroá unie - stručný

 1. 5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR - Ius Wik
 2. Obor služby č. 6
 3. Univerzita Karlova V Praz

Otec 15-ti dětí byl zasažen raketovou palbou z Gazy právě

 • Samolepící domovní čísla.
 • Sprchový box 80x80 čtverec.
 • Praskání v nose.
 • Marsal a spion.
 • 1 anglická liga fotbal.
 • Nejlepší cupcakes.
 • Adobe photoshop pro školy.
 • Betonová podesta.
 • Bmw x7 wiki.
 • Nahradni matka ostrava.
 • Celulitida zadní strana stehen.
 • Viburnum bodnantense dawn wikipedia.
 • Válečné zločiny 2 světové války.
 • Malování pokoje houbičkou.
 • Závěsná hračka s klipem.
 • Sigma 150 600.
 • Služby brno.
 • Jak resetovat macbook.
 • V retezech online.
 • Him wings of a butterfly.
 • Mlok skvrnitý chov.
 • Stokke tripp trapp recenze.
 • Texty.
 • Můj penzijní účet.
 • Akropolis athény otevírací doba.
 • Raiffeisenbank sepa poplatky.
 • Misa rezy.
 • Rock na valníku 2017.
 • Aspergerův syndrom v dospělosti.
 • Nur mit dir helene fischer.
 • Stroganov z vepřové kýty.
 • Skládací deštník doppler.
 • Ověření návrhu rozvaděče pdf.
 • Khasan.
 • Úřad městské části praha 13.
 • Vnitřní bod strany.
 • Ibc redukce dn50 hrubý závit na pps trubku 32mm.
 • Losos z volného lovu.
 • Soutěž kufr.
 • Barva na korbu.
 • Chennai voda.