Home

Statika tuhého tělesa

Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon 4) Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon Těžiště, statika tuhého tělesa - příklady (fyzikální soustředění). A) Těžiště. T1. Určete polohu hmotného středu soustavy Země - Měsíc, jestliže víte, že hmotnost Země je 81x větší než hmotnost Měsíce a vzdálenost středů je 384 000 km. Porovnejte vzdálenost hmotného středu této soustavy od středu Země s jejím poloměrem Statika tuhého tělesa - příklady. S1. Určete silové reakce RA a RB v podpěrách nehmotného nosníku uvedeného na obrázku. Je dáno a = 0,4 m, b = 0,2 m, c = 0,4 m, F = 5 kN, q = 15 kN/m. Řešení: Potřebujeme dvě rovnice pro dvě neznámé silové reakce v podpěrách Pohyb tuhého tělesa se vždy skládá z pohybu posuvného (translace) a pohybu otáčivého (rotace).. Posuvný pohyb. Všechny body tělesa opisují trajektorie stejného tvaru a v daném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Posuvný pohyb koná např. vagón, který jede po přímé trati

Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek

 1. 1 STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy..
 2. Statika pevných těles studuje pevná tělesa nacházející se v relativním klidu a síly, které na ně působí. Dělíme ji na statiku těles dokonale tuhých, pružných a plastických, s ohledem na povahu odezvy tělesa na působení sil, tzn. deformaci neboli přetvoření. U dokonale tuhého tělesa jde o idealizaci jeho deformačních vlastností, která ve skutečnosti nemůže nastat, ale její zavedení je výhodné pro zkoumání čistě pohybových účinků sil
 3. Statika, popř. stavební mechanika, jsou předměty, které se zabývají silovým působením na tuhá tělesa. Další z plejády likvidačních předmětů je zpracovaný ve videích

Soustava těles je v rovnováze tehdy, pokud je v rovnováze každé její těleso. Tato důležitá věta předjímá princip řešení těchto soustav. Na začátku si vysvětl.. Rovnovážné polohy tuhého tělesa. Zavěšené (podepřené) těleso je v rovnovážné poloze, jestliže svislá těžnice prochází bodem závěsu (podpěrným bodem) a těleso je v klidu.Rozeznáváme dvojí rovnováhu: 1. statická rovnováha - platí podmínka: výsledná síla působící na těleso je nulová (tj.Těleso přitom může rotovat kolem osy procházející těžištěm. Mechanika tuhého tělesa (mechanika dokonale tuhého tělesa, popř. také stereomechanika) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhého tělesa a silami na ně působícími. Skutečná pevná tělesa jsou soubory atomů a molekul vázaných jistými vnitřními silami, které je možné vnější silou překonat a těleso deformovat.. Popis reálných těles s uvážením.

Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných láte

echnická mechanika - Statika Pohybový stav tuhého tělesa se nezmění, jestliže k němu přidáme (anebo odebereme) soustavu sil, která je v rovnováze. Jinými slovy - sílu můžeme po její nositelce libovolně posouvat, aniž se změní její účinek Kinetická energie tuhého tělesa. Tuhé těleso může konat jak pohyb posuvný, tak i otáčivý, popřípadě oba současně. Při posuvném pohybu opisují všechny body tělesa stejné trajektorie, v libovolném okamžiku mají všechny body tělesa stejnou rychlost v.Kinetickou energii tělesa vypočteme jako součet kinetických energií jednotlivých hmotných bodů, z nichž se. Statika tuhého tělesa : studijní text pro soutěžící FO / Bohumil Vybíral. -- Hradec Králové : MAFY : Gaudeamus, 1996. -- 46 s. : il. ; 21 cm. Pokud osa rotace tuhého tělesa neprochází těžištěm, platí Steinerova věta. I = I 0 + m.d 2. I 0 - moment setrvačnosti tělesa, jestliže osa rotace prochází těžištěm m - hmotnost tělesa d - vzdálenost těžiště od osy rotace Moment setrvačnosti některých těles

Mechanika tuhého tělesa

PPT - FD ČVUT - Ústav mechaniky a materiálů PowerPoint

Při otáčivém pohybu tuhého tělesa kolem nehybné osy opisují body tělesa kružnice, jejichž středy leží na ose otáčení. Úhlová rychlost ω je pro všechny body stejná, rychlosti jednotlivých bodů jsou přímo úměrné poloměrům kružnic, po nichž se pohybují tedy v1 = ω × r1, v2 = ω × r2, vn = ω × rn hlavní strana » mechanika » mechanika tuhÉho tĚlesa « » mechanika tuhÉho tĚlesa. 1.6. V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna uzavřena, a to do 3. listopadu včetně. Během této doby je znemožněno zadávání požadavků na výpůjčku

Mechanika tuhého t ělesa Dynamika + statika. Moment hybnosti • U tuhého tělesa není hybnost vhodnou veli činou pro posouzení dynamického stavu rotujícího tělesa • Definujeme veli činu analogickou hybnosti, která bude mírou dynamických vlastností tělesa při jeho rota ční Statika tuhého tělesa. Těžiště tuhého tělesa T: = působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Těžiště - v průsečíku těžnic, ve středu souměrnosti, na ose souměrnosti, na rovině souměrnosti Statika tuhého tělesa Stavební statika, 1.ročník bakalářského studia Stavební statika. 2 / 44 limitní případ dokonale tuhého tělesa s nepatrnými rozměry vzhledem k jiným tělesům v úloze, soustřeďuje se v něm hmotnost celého tělesa. b) součást reálného tělesa, místo zkoumání fyzikálního jevu - působení. Statika tuhého tělesa Statika soustav těles. ZIMNÍ SVOZ TKO. Přebor ČOS v obřím slalomu 1. března 2015. čepové, valivé a pásové tření - Technická univerzita v Liberci. 16.třecí síla. Mechanika - úvodní přednáška - Technická univerzita v Liberci Vlastnosti sil a statika tuhého tělesa mohou být zařazeny jako samostatné úvodní téma k mechanice. Zařazení tohoto tématu před kinematiku, která bývá pro žáky na úvod často matematicky náročná a abstraktní, může mít výrazný motivační charakter

Mechanika 1 – 3

Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek. definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon. 24.1.200 4 Příklady nelineárních systémů (nelze uplatnit škálování a superpozici) - Přetížená konstrukce ­ dvojnásobné zvětšení zatížení může způsobit více jak dvojnásobné zvětšení posunů (skutečnost je příliš vzdálena od modelu tuhého tělesa) - Vzpěr prutů ­ při nadkritické síle může dojít k vybočení, neplatí předpoklad tuhého objekt Tělesa, kterými se budeme zabývat při studiu sportovní biomechaniky, jsou lidské tělo a sportovní náčiní. Mechanika je rozdělena podle charakteru zkoumaných těles do několika oborů (obr. 1). Obrázek 1 Obory mechaniky rozdělené podle vlastností objektů zkoumání a dělení mechaniky tuhého tělesa Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných Odmaturu . 1.6.1. Pohyb tuhého tělesa, těžiště tělesa. Tuhé těleso může konat dva základní druhy pohybů. Deformace tělesa, která trvá po ukončení působnosti deformačních vnějších sil, se označuje jako.. Mechanika pružného tělesa

Kinetická energie tuhého tělesa a moment setrvačnosti; Rozšiřující materiál pro zájemce - MECHANIKA - STATIKA (ZČU v Plzni) Srážky a rotace (rozšiřující materiál raději do fyzikálního semináře uveřejněný na stránkách FYZWEBu) 5. Mechanika kapalin a plyn Statika a dynamika tuhého telesa. 6. mechanika tuhého tělesa. Údržba - Genie Industries. Prvá pomoc. KEĎ SA ROZPRÁVKY STÁVAJÚ SKUTOČNOSŤOU. 10.11.2014 Dodávateľské faktúry od 01.10.2014 IČO. 1.) Co je to rameno síly, vzhledem k ose otáčení, jakou má značku a. 1 Statika tuhého tělesa Statika soustav těles Petr Šidlof TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/ , který je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem Č Nastudovat Rovnovážná poloha tuhého tělesa a Kinetická energie tuhého tělesa. Propočítat cvičení Statika tuhého tělesa. Můžete využít videa na www://isibalo.com. 1. A Nastudovat Rozkládání sil a Těžiště tuhého tělesa. Můžete využít videa na www://isibalo.com. 5.

Těžiště tuhého tělesa. Těžiště tělesa = působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Těžiště stejnorodých těles, která mají střed souměrnosti, je v tomto středu Statika tuhého tělesa 7.1 Určete velikost momentu dvojice sil při ručním řezání závitů v okamžiku, kdy každá ruka působí na konci ramene délky 30 cm silou o velikosti 35 N ve směru svírajícím s ramenem úhel 60q. 7.2 Určete velikost řezné síly při ručním řezání závitů o průměr Mechanika tuhého tělesa (50) Statika (10) Problém s trámem (ZŠ) Rovnováha na kladce (SŠ) Závaží na laně (SŠ) Opřený žebřík (SŠ+) Tyč opřená o schod (SŠ+) Rozklad sil (VŠ) Hráz přehradní nádrže z hlediska mechaniky (VŠ) Tyč na půlválci (SŠ+) Vodorovně zavěšená tyč (SŠ+) Přes příkop (SŠ+) Těžiště (10 FS-Pn-P019-Statika_TT MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. Řešení úloh 6.5 Člověk na řebříku 6.5 Zadání: Dobrovolný hasič Antonín Š. vystupuje po žebříku opřeném o zeď. Do jaké výšky může vystoupit, než mu žebřík podklouzne? Žebřík považujte za homogenní délky ℓ = 4 m a hmotnosti m1 = 20 kg

Mechanika tuhého tělesa (mechanika dokonale tuhého tělesa, popř. také stereomechanika) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhého tělesa a silami na ně působícími. Skutečná pevná tělesa jsou soubory atomů a molekul vázaných jistými vnitřními silami, které je možné vnější silou. ρ= , kde m je hmotnost tělesa a V jeho objem. Hmotnost tělesa určíme vážením na laboratorních vahách. Rozměry tělesa změříme pomocí posuvného měřidla. Určování hmotnosti na laboratorních vahách patří mezi velmi přesná měření Stupně volnosti a vazby hmotných objektů. Statická a kinematická určitost, neurčitost a přeurčitost podepření hmotných objektů. Statika hmotného bodu, tuhé desky - výpočet reakcí. Řešené příklady na online přednášce dne 24.03.2020: Statika hmotného bodu, tuhé desky a tuhého tělesa - výpočet reakcí Mechanika tuhého tělesa 1. Základní pojmy z kinematiky tuhého tělesa. Translace a rotace tuhého tělesa. Tenzor setrvačnosti a momenty setrvačnosti. Základy mechaniky tekutin 1. Statika tekutin. 2. Pohybové rovnice ideální tekutiny, jejich integrály. Nevířivé proudění. 3. Pohyb vazké tekutiny. Navierova-Stokesova rovnice.

STATIKA TUHÉHO TĚLESA - PDF Free Downloa

 1. Technická mechanika 5. přednáška Statika nosných konstrukcí Statická a tvarová určitost prutové soustavy Stejně jako u tuhého tělesa musíme určit i u prutové soustavy její statickou určitost, která určuje, zda-li podpory odebírají právě tři stupně volnosti (staticky určité konstrukce) Určení statické určitosti i = 3 - n kde i počet stupňů volnosti, n.
 2. 2.8.6 statika tuhého tělesa rigid body statics . 2.8.6.1 rovnováha vnějších sil působících equilibrium of external forces applied to a. na tuhé těleso rigid body. 2.8.6.2 rovnováha momentů vnějších sil půso- equilibrium of moments of external forces
 3. Jde-li nám o pohyb tělesa jako celku, používáme model tuhého tělesa. Síly a momenty sil působící na těleso vyvolávají u reálného tělesa stav napjatosti provázený jeho deformací. V našem textu se soustředíme na zjednodušený model pevného tělesa, u něhož vznikají jen pružné deformace, tj. po vymizení vnějších.
 4. Mechanika těles - Statika (sbírka úloh) download Stížnost . Komentáře . Transkript . Mechanika těles - Statika (sbírka úloh).

Pohyb tuhého tělesa. Mechanika kapalin-statika. Mechanika kapalin-proudění. Makroskopický popis soustavy mnoha částic. Základy termodynamiky. Základy kinetické teorie plynů Pohyb tělesa po eliptické trajektorii v radiálním gravitačním poli ; Pohyb těles v planetární soustavě ; Poloha a její změny ; Práce, výkon, energie ; Rovnoměrně zrychlené a zpomalené pohyby ; Setrvačníky a jejich aplikace ; Síla a tuhé těleso ; Souřadnice ve fyzice ; Statika tuhého tělesa fyzika ∇ ÚVOD; ČEŠTINA; MATEMATIKA; FYZIKA; CHEMIE; BIOLOGIE; Fórum; Fyzika - obsah > Mechanika — řešené příklady. Mechanika — řešené příklad

Statika - Wikipedi

 1. Statika tuhého tělesa; Moment setrvačnosti; Kinetická energie tuhého tělesa; Moment hybnosti; Pohybová rovnice tuhého tělesa; Rumpál; Hmotná kladka; Yo-yo; Fyzické kyvadlo; Pružná srážka s tuhým tělese
 2. TEORETICKÉ CVIČENÍ Č. 5 - STATIKA TUHÉHO TĚLESA. Úloha č. 1: Deska tvaru pravoúhlého trojúhelníku o stranách a = 0,5m, b = 0,3m je otáčivá kolem osy kolmé k desce a jdoucí vrcholem A. Ve vrcholu B působí síla F1 = 7N, ve vrcholu C síla F2 = 10N (viz obrázek č. 10)
 3. Kolik stupňů volnosti má tuhé těleso v prostoru. Zdůvodněte. (1) Má šest stupňů volnosti. Volné tuhé těleso může v prostoru zaujmout ∞ 6 různých poloh, k nimž dospěje třemi translačními pohyby ve směru osy x,y,z a třemi rotačními pohyby kolem těchž os. Jaké znáte jednoduché a čtyřnásobné vazby tuhého tělesa v prostoru
 4. Mechanika tuhého tělesa Všechna tělesa jsou dokonale tuhá. Mechanika tekutin Mechanika plynů a kapalin Deformační mechanika těles Tělesa nejsou dokonale tuhá, komplikované analýzy. Relativistická mechanika Rychlost zkoumaných objektů se blíží rychlosti světla. Kvantová mechanik
 5. Fyzika je věda vysvětlující zákonitosti přírodních jevů. Referáty z fyziky se zaměřují na různé oblasti tohoto předmětu - od mechaniky, termiky přes optiku až po tzv. atomovou fyziku
 6. Statika, silové soustavy a jejich klasifikace, těžiště těles, statická rovnováha tělesa. 2. Vliv pasivních odporů. Prostorová soustava sil, náhrada a podmínky rovnováhy. Uložení a rovnováha tělesa v prostoru. 3. Kinematika translačního a rotačního pohybu tuhého tělesa, kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. 4
 7. Speciálním případem dynamiky je statika, která se zabývá vyšetřováním rovnováhy sil. Podle skupenství. Působení sil na tělesa různého skupenství se projevuje různě. Podle tohoto hlediska lze mechaniku rozdělit na mechaniku tuhého tělesa - zabývá se pevnými tělesy. hydromechaniku - zabývá se kapalinami

8. Mechanika tuhého tělesa - pohyb tuhého tělesa, účinek síly na tuhé těleso, statika, těžiště. 9. Dynamika tuhého tělesa, momenty setrvačnosti, hybnost a impuls, volná osa, tření. 10. Gravitační pole - pohyb planet a Keplerovy zákony, hmotnost setrvačná a gravitační. 11. Intenzita a potenciál gravitačního pole. 12 statika tuhého tělesa, konvexní homogenní monostatická tělesa, rovnovážná poloha, metody určování rovnovážných poloh, využití statiky v designu. Anglická verze anotace. The topic of this work is the rigid body statics. The work solves laws of equilibrium andbehavior of the rigid bodies in equilibrium according to their shape Statika tuhého tělesa 5. Dynamika tuhého tělesa 6. Mechanika tekutin 7. Gravitační pole 8. Termomechanika 9. Molekulová fyzika 10. Tepelné děje v plynech 11. Struktura a vlastnosti látek 12. Změny skupenství 13. Kmitání 14. Vlnění 15. Elektrostatika 16. Elektrický proud v pevných látkách. Autor Název Kat Soubor Booklet ; Vybíral, B. Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla) B : aplikace.pdf: aplikace_booklet.pdf: Chytilová, M

Mikropřednášky jsou krátká videa, ve kterých vysvětluji principy témat z matematiky, fyziky a dalších technických předmětů. Vždy se věnuji jen podstatě věci a rychle tě naučí vše, co potřebuješ 2.4 Statika dokonale tuhých těles Pod dokonale tuhým tělesem rozumíme takové těleso, které nemění svůj tvar, působí-li na ně zcela libovolná soustava sil. Je-li jeden rozměr (např. tloušťka d) dokonale tuhého tělesa mnohem menší než zbývající délkové rozměry, ho-voříme o dokonale tuhé desce

Studijní texty Aktuální studijní texty naleznete zde. Archiv studijních textů. Všechny publikace byly vydány Vydavatelstvím MAFY (Hradec Králové, Národních mučedníků 215).Studijní texty si můžete objednat na adrese vydavatelství nebo si některé z nich stáhnout níže Title: Témata zápočtových testů Author: Sedláček Last modified by: Sedláček Jan Created Date: 2/23/2011 11:51:00 AM Company: CZU Other title Typy zatížení 5/8 Síla, moment, osa, těžiště Statika (Mechanika těles . Tato část mechaniky se zabývá pohyby tělesa, při kterých těleso nelze nahradit hmotným bodem, tzn. nelze Dvojice sil. Pokud na těleso působí dvě stejně velké síly opačné orientace - F a F´, pak je.. Reklama. Mozaik. Medeni mesec dvojice diktatora

Statika a Stavební mechanika Onlineschool

31. Rovnováha tuhého tělesa 32. Pohyb tuhého tělesa 33. Kinetická energie tuhého tělesa 34. Moment setrvačnosti 35. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa 36. Rovinný pohyb tuhého tělesa 37. Tření Hydromechanika 38. Pascalův zákon 39. Hydrostatický tlak 40. Archimédův zákon 41. Povrchové napětí 42. Rovnice. Statika tuhého tělesa Statika soustav těles. Statika tuhého tělesa Statika soustav těles Petr Šidlof TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, Víc Ahoj, potřebuju poradit s příkladem. Tady je k tomu obrázek: http://forum.matematika.cz/upload3/img/2013-12/20509_tyc.png Tyč o hmotnosti m = 7 kg a délce L je.

Rovnováha soustavy těles 1/8 Soustavy těles Statika

Statika tuhého tělesa. Ťažisko Je to pôsobisko výslednej tiažovej sily telesa.Výsledná tažová sila je zložená zo všetkých tiažových síl pôsobiacich na jednotlivé časti telesa Polohu jeho pôsobiska môžme určiť ako priesečník ťažníc tuhého telesa.V geometricky pravidelných telesách,v ktorých je hmota rozložená v celom objeme telesa pravidelne, je ťažisko v. Existují tři kategorie mechaniky: absolutně tuhé tělo, deformovatelná tělesa a tekutina. Pevné tělo je tělo, které se nedeformuje pod působením sil. Teoretická mechanika (statika - součást mechaniky absolutně tuhého těla) zahrnuje také dynamiku, která je naopak rozdělena na kinematiku a kinetiku Statika tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Řešení vlnové rovnice. Lagrangeův a Hamiltonův formalismus. Základy relativistické mechaniky. 2. Mechanika kontinua Tenzor napětí a deformace, Hookův zákon. Vlny v kontinuu. Deformace pevných látek. Pohybová rovnice ideální tekutiny, rovnice kontinuity. 6. STATIKA TUHÉHO TĚLESA. 6.01 Dva muži nesou na ramenech homogenní dřevěný trám o délce L = 6 m. Jeden z mužů podpírá trám na jeho konci. Jak daleko od druhého konce podpírá trám druhý muž, tlačí-li trám na jeho rameno silou o 50 % větší než na rameno muže prvního? V: x = 1/6 L (1 m Mechanika kapalin a plynů Hydro(aero)statika Základní vlastnosti kapalin a plynů - tekutost - díky snadné vzájemné pohyblivosti částic, z nichž se. DobréZnámky.cz. Předchozí Mechanika tuhého tělesa; Mohlo by vás zajímat... Vodík, voda, roztoky, vzácné plyny

3. Pohyb tělesa v gravitačním poli 4. Otáčivý pohyb hmotného bodu a dokonale tuhého tělesa 5. Působení sil na tuhá tělesa 6. Stavba tuhých látek, roztažnost látek 7. Zákony zachování ve fyzice 8. Statika kapalin a plynů, povrchové jevy 9. Proudění kapalin a plynů 10. Kinetická teorie látek; tepelné děje v plynech 11 - pohybový stav tuhého tělesa se nezmění, přidáme-li k němu nebo odebereme soustavu sil, která je v rovnováze, třetí axióm o nahrazení dvou sil - dvě různoběžné síly lze nahradit jedinou silou tzv idealizace tuhého tělesa na dokonale tuhou desku a dokonale tuhý prut. 20 / 44 Hmotný bod Některé obecné základní pojmy stavební mechaniky Pojem hmotného bodu: a) limitní p řípad dokonale tuhého tělesa s nepatrnými rozměry vzhledem k jiným tělesům v úloze, soustřeďuje se v něm hmotnost celého tělesa Mechanika tuhého tělesa - pohyb tuhého tělesa, úinek síly na t uhé těleso, statika, těţiště, dynamika tuhého tělesa, momenty setrvanosti, hybnost a impuls, volná osa, tření. Gravitaní pole - pohyb planet a Keplerovy zákony, hmotnost setrvaná a gravitaní, intenzita a potenciál gravitaního pole, pohyby v zemském. statika tuhého tělesa, konvexní homogenní monostatická tělesa, rovnovážná poloha, metody určování rovnovážných poloh, využití statiky v designu. Anglická verze anotace The topic of this work is the rigid body statics. The work solve

Rovnovážné polohy tuhého tělesa :: ME

Hledáním podmínek, za kterých zůstávají tělesa v klidu se zabývá statika. Obecně musí být vykompenzovány všechny síly a všechny momenty sil, a to každá jejich složka. Dokonale tuhé těleso VIII Kinetická energie Lze ukázat, že celková kinetická energie dokonale tuhého tělesa se obecně skládá z translační a. 04. Mechanika tuhého tělesa - Tuhé těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, momentová věta, skládání sil, těžiště tuhého tělesa, statika tuhého tělesa, poloha stálá - stabilní, poloha vratká - labilní, poloha volná - indiferentní - 05 - statika tuhého tělesa - momentová věta - výslednice rovinných soustav sil - těžiště tělesa - numerické integrování - výpočet objemu tělesa a momentu setrvačnosti tělesa - Steinerova věta - posuvný a rotační pohyb, pohyb na nakloněné rovině. b) Statika tuhého tělesa. 3. a) Fyzika atomového jádra. b) Stavová rovnice plynů, termodynamické zákony. 4. a) Dynamický popis pohybu hmotného bodu. b) Geometrická optika. 5. a) Mechanika kapalin a plynů. b) Elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli. 6. a) Struktura a vlastnosti kapalin a pevných látek

Kinematika tuhého tělesa; Statika. Zkoumá rovnováhu těles a bodů za klidu nebo za rovnoměrného přímočarého pohybu. Kinematika. Zkoumá pohyb těles a bodů bez ohledu na působící síly. Dynamika. Zkoumá pohyb těles a bodů jako následek působení vnějších sil Moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení je definován vztahem. , kde m1, m2, mn jsou hmotnosti jednotlivých bodů, z nichž se Při otáčení tuhého tělesa působí jednotlivé body tělesa na osu setrvačnými silami. Prochází-li osa otáčení těžištěm, setrvačné síly všech bodů se navzájem. statika tuhého tělesa, síla, silová přímka, skládání sil, dvojice sil, moment síly, rozklad sil, podmínka statické rovnováhy, zlaté pravidlo mechaniky, jednoduché stroje, páka, kladka, nakloněná rovina a šroub, klín, těžiště a hmotný střed, těžiště a tíha, Guldinovy věty, těžiště a potenciální energie. 4. Statika tuhých objekt ů 4.1 Idealizovaný model konstrukce • předpoklad: konstrukci (jako celek nebo její části) idealizujme jako body, tuhá tělesa nebo tuhé desky (viz 1. a 2. p řednáška) foto:Godden Structural Engineering Slide Library Courtesy National Information Service for Earthquake Engineering, University of California.

Základy dynamiky (II): Dynamika systému částic a dokonale tuhého tělesa. Hmotný střed. Momenty síly, hybnosti a setrvačnosti. Steinerova věta. Statika. Samostudium: Předmět a rozdělení fyziky. Rozměr a jednotky. Základní jednotky SI. Předpony násobných jednotek. Gravitační pole. Keplerovy zákony, Newtonův gravitační. OTÁZKY SZZ-NMGR-SSK, SADA 1 TECHNICKÁ MECHANIKA Statika tuhého tělesa - síla, soustava sil, moment silové dvojice, uložení tělesa v rovině, soustava těles v rovině, pasivní odpory ELEKTROTECHNIKA Výroba a rozvod elektrické energie, třífázová soustava a její parametry, fázorové diagramy třífázových soustav DIDAKTIKA.

Mechanika tuhého tělesa - Wikipedi

 1. Vybíral, B.: Kinematika a dynamika tuhého tělesa (kategorie A) Kuběna, J.: Newtonova mechanika v době počítačů Horáková, R.: Pohyb soustavy těles spojených vláknem (kategorie C
 2. Rozdělení fyziky. Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku.Teoretická fyzika se snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů a určit teoretické hranice jejich platnosti
 3. Mechanika: Kinematika, Mechanika tekutin, Rychlost, Dynamika, Kinetická energie, Potenciální energie, Mechanika tuhého tělesa, Síla, Těleso [Zdroj Wikipedia.
 4. W P Tedy účinnost stroje : η = = W0 P0 Účinnost všech strojů η < 1 neboli η < 100 %. C) Mechanika tuhého tělesa Statika : část mechaniky, která se zabývá podmínkou rovnováhy sil. Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění. 22 1. Pohyby tuhého tělesa Tuhé těleso.
 5. Obsah: kinetika bodu, dynamika hmotného bodu, práce, energie a další mechanické veličiny, pohyby hmotného v některých význačných silových polích, soustava hmotných bodů a tuhé těleso, otáčení tuhého tělesa, příklady pohybů soustav hmotných bodů a těles
 6. Uvolňování. Rovnováha tělesa. Rovnováha soustavy těles. Pruty. Vnitřní statické účinky prutů (nosníků). Pasivní vazby. Odpory proti pohybu ve vazbách stykem. Práce, výkon, energie, účinnost. Dynamika pohybu bodového tělesa. Dynamika pohybu soustavy bodových těles. Dynamika translačního pohybu absolutně tuhého tělesa
 7. Speciálním případem dynamiky je statika, která se zabývá vyšetřováním rovnováhy sil. Podle skupenství Působení sil na tělesa různého skupenství se projevuje různým způsobem. Podle tohoto hlediska lze mechaniku rozdělit na mechaniku tuhého tělesa - část mechaniky, která se zabývá pevnými tělesy

Matematické Fórum / Statika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa, kinematika a dynamika tuhého tělesa, statika, otáčení tuhého tělesa 12 Mechanika kapalin a plynů, Pascalův zákon, Archimédův zákon, Bernoulliho rovnice 14 . Author: Vaclav Created Date 1 Úvod1.1 Předmět fyzikyFyzika, jejíž jméno je odvozeno z řeckého slova fysis (příroda), byla původně vědou o přírodě, tedy souhrnem všech přírodních věd. které se z..

- statika a dynamika tuhého tělesa; hmotné středy a momenty setrvačnosti 13.12.19 - analytická řešení pohybových rovnic, základy STR, pokusy vlněn Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Statika je součástí dynamiky. Je zaměřena na jednotlivé metody statiky a jejich užití na praktických příkladech. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ.

Předmět seznámí studenty se základy inženýrských aplikací a výpočetních metod mechaniky tuhého tělesa a soustav těchto těles. Je zde z pedagogických důvodů odděleně probírána statika, kinematika a dynamika. Studenti si pěstují logické inženýrské myšlení Schopnost aplikovat základní zákony dynamiky a zákony zachování při řešení úloh o pohybu tuhého tělesa (rotace tuhého tělesa kolem pevné osy). Schopnost použít s porozuměním základní poznatky z mechaniky pro řešení úloh o statické rovnováze a proudění kapalin (rozložení tlaku v kapalině, vytékání kapaliny z.

Mechanika tuhého tělesa - vyřešené příklad

Introduction (2 hours) Basics terms of physics. Motion, space and time in classical mechanics. Limits of validity of classical mechanics. 1. Mechanics of mass point (10 hours Statika a dynamika tuhého tělesa. Momenty sil, skládání sil a momentů sil a jejich vliv na pohybový stav tělesa, podmínky rovnováhy tuhého tělesa, rotace kolem pevné osy. Praktická část: nalezení podmínek rovnováhy tuhého tělesa, roztáčení setrvačníku pomocí závaží. Mechanická práce a energie Tato část mechaniky studuje podmínky rovnováhy kapalin a plynů v klidu - statika kapalin a plynů (hydrostatika a aerostatika), zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů - dynamika kapalin a plynů (hydrodynamika a aerodynamika). F - Fyzika - Mechanika tuhého tělesa; BI - Biologie - Dýchání.

5.8 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

4. Mechanika tuhého tělesa I 5. Mechanika tuhého tělesa II 6. Mechanika tekutin - statika I 7. Mechanika tekutin - statika II 8. Molekulová fyzika a termika 9. Mechanické kmitání 10. Mechanické vlnění 11. Optika I 12. Optika II 13. Optika III 14. Elektrostatické pole 15. Elektromagnetické vlnění 16. Atomistik Rovnoměrný otáčivý pohyb tuhého tělesa. Kinetická energie tělesa při rotačním pohybu. b) Úloha na pohyb nabité částice v magnetickém poli. 4. a) Mechanika kapalin a plynů; statika tekutin. Tlak v kapalinách a plynech. Pascalův zákon a jeho použití. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon a jeho použití 4. Statika tuhýchobjektů 4.1 Idealizovaný model konstrukce •předpoklad: konstrukci (jako celek nebo její části) idealizujme jako body, tuhá tělesa nebo tuhé desky (viz 1. a 2. přednáška) foto:Godden Structural Engineering Slide Library Courtesy National Information Service for Earthquake Engineering, University of California. Témata jsou seskupena podle následujících fyzikálních disciplin: kinematika částice, dynamika částice, dynamika tuhého tělesa, fyzika tekutin, kmity a vlny, akustika, elektřina a magnetismus, optika, mikroskopie, astrofyzika, astronomie, termodynamika, teorie relativity, kvantová a statistická fyzika, atomová a jaderná fyzika. Autor: Šrejtr Josef Statika. Dobrý stav. Mírně opotřebovaný přebal. Razítko 100 Kč Detail. Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. Autor: Trkal Viktor velmi dobrý stav, mírně pošpiněná vazba a ořízka 390 Kč Detail. Technická kybernetika. Autor: Tsien H. S. Dobrý stav, vlastnické razítko 120 Kč Detail. Teorie.

Prutové soustavy - styčníková metoda 1 4/8 Soustavy

4) MECHANIKA 4 - Mechanika tuhého tělesa 5) MECHANIKA 5 - Statika kapalin a plynů a proudění kapalin a plynů 6) MECHANIKA 6 - Newtonovy zákony dynamiky 7) MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 1 - Základní poznatky a teplota a změna objemu tělesa 8) MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 2 - Vnitřní energie, práce a teplo Mechanika tuhého tělesa . Statika kapalin a plynů . Proudění kapalin a plynů . Kinetická teorie látek . Termika . Vlastnosti plynů . Tepelné motory . Vlastnosti pevných látek . Vlastnosti kapalin . Změny skupenství látek . Mechanické kmitání . Mechanické vlnění . Elektrostatika . Elektrický proud v kovec

 • Jak se zbavit topinambur.
 • Audi q7 s.
 • Obchod google play instalace.
 • Jak usporadat malou koupelnu.
 • Hanychova miss.
 • Second opinion rakovina prsu.
 • Porfyria.
 • Rozvoz nákupů ostrava.
 • Tunisko meduzy.
 • All eyez on me csfd.
 • Dreamly.
 • Automaty online o penize.
 • Ruská příroda.
 • Amazonský deštný prales zvířata.
 • Grafika ai.
 • Nickelodeon cz.
 • Stafordšírský bulteriér pohyb.
 • Smutnice diskuze.
 • Veslaři otrokovice.
 • Černá hora webkamery.
 • Shia labeouf do it.
 • Vanessa hudgens 2017.
 • Erik xiv.
 • Vodnice bazar.
 • Záznam o nehodě uniqa.
 • C tech gm 17 empusa driver.
 • Přenosné dab radio.
 • Vskutku jsoucí.
 • Zluta zimni bunda.
 • Síla starejch vín ke stažení zdarma.
 • Pohádka o lišce.
 • Vlasatá leukoplakie jazyka.
 • Seznam programator plat.
 • Třída yamato.
 • Campi flegrei 2018.
 • Eta 0023 náhradní díly.
 • Závěsná knihovna prosklená.
 • Nokia 5190.
 • Awful things youtube.
 • Jaro léto podzim zima noty.
 • Otok zubu moudrosti.