Home

Inzulin glykolýza

Vznik inzulínu. 1. fáze: vzniká pre-proinzulin v ribozomech Langerhansových ostrůvků 2. fáze: v enoplazmatickém retikulu je pre-proinzulin přeměňován na proinzulin, který je tvořen řetězci A a B spojenými C-peptidem (neboli connection peptid Inzulin je hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi. Většina z nás zná inzulín především jako lék na cukrovku. Inzulín je také často nazýván jako hormon sytosti, nebo nadbytku. Hlavním úkolem inzulínu je transport glukózy z krvi do buněk kosterního svalstva, myokardu a tuků v těle Inzulin se po uvolnění do těla váže na receptory (přijímače) v lidských buňkách a zajišťuje vstup cukru glukózy do vnitřku buněk, kde je nezbytný pro jejich funkci. V případě diabetu 1. typu je nedostatečná vlastní produkce inzulinu. Je to kvůli zničení beta buněk slinivky břišní vlastním imunitním systémem Glykolýzu aktivuje inzulin a inhibují ji kontraregulační hormony Vzestup poměru inzulin / glukagon snižuje intracelulární koncentraci cAMP; tím nastává převaha defosforylačních dějů. Pokles poměru a působení dalších kontraregulačních hormonů vyvolá naopak vzestup koncentrace cAMP - převažují fosforylační děje. 6-fosfofrukto-1-kináza je aktivní v defosforylované formě

Glykolýza. Glykolýza je proces rozpadu molekuly glukózy na dvě molekuly pyruvátu, přičemž se ukládá energie uvolňovaná během tohoto procesu do ATP a NADH. Téměř všechny organismy, které rozkládají glukózu, využívají glykolýzu. Regulace glukózy a užití jejího produktu jsou primární kategorie, u kterých jsou odlišnosti mezi organismy Glykolýza - biochemie. Citrátový cyklus - biochemie. Nikotinamidové koenzymy - biochemie. Inzulin - rejstřík. Odkazy. Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají. Článek zaměřený na popis funkce inzulínu v těle, historii jeho objevování, místo jeho produkce a vliv na ovlivnění glykémie

Inzulín - Pomůcky pro diabetiky - MT

Naše organizace sdružuje rodiny s diabetickými dětmi převážně z Olomouckého a Zlínského kraje. Pravidelně každým rokem pro ně ve spolupráci s lékaři zajišťujeme edukační semináře sloužící k upevnění a prohloubení znalostí o cukrovce a také k získání informací o novinkách v léčbě diabetu Inzulín Každý hormon je chemický poslí ček uvnit ř našeho t ěla. Každý hormon se vyrábí v ur čitých specializovaných bu ňkách 12 www.internimedicina.cz / INTERNI MEDICINA PRO PRAXI 1 / 2006 kyselinou glutamovou a v B3 lysinem byl vyroben inzulínový analog glulisin (Apidra). Jejich účinek na-stupuje prakticky okamžitě (tj. je možné je aplikova Glykolýza probíhá v cytoplazmě většiny buněk. Při glykolýze je zapotřebí vzniku glukosy-6-fosfátu , která se připraví fosforylací glukosy vzniklé při trávení potravy (z jiných monosacharidů, které se na glukózu přemění izomerací), a nebo se fosforolyticky štěpí rezervní polysacharidy, k čemuž není zapotřebá ATP Příjemci krevní glukózy: 1) Spotřeba tkáněmi závislými na glukóze (mozek, erytrocyty) - nezávislé na inzulinu. 2) Spotřeba tkáněmi, které nejsou závislé na glukóze, a mohou tedy využívat i jiné energetické substráty (např. kosterní svaly) - závislé na inzulinu. 3) Syntéza glykogenu v játrech, svalech a dalších tkáních

Inzulín a glukagon jsou dva hormony ovlivňující hladinu cukru (glukózy) v krvi (glykémie).. Inzulín je hormon bílkovinné povahy vznikající v beta buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní (latinsky ostrov = insula), snižuje hladinu glukózy v krvi.Hladina glukózy v krvi stoupá po enzymatickém štěpení vyšších cukrů přijatých v potravě Inzulin je přirozený hormon, který se vytváří v tzv. Langerhansových ostrůvcích ve tkáni slinivky břišní. Langerhansovy ostrůvky tvoří hormonálně aktivní tkáň, která vytváří více hormonů, z nichž inzulin je nejznámější. Inzulin má v našem organizmu celou řadu funkcí

Inzulín ( / ɪ n . Sj ʊ . L ɪ n /, z latiny insula, 'ostrov') je peptid, hormon produkovaný beta buňky U pankreatických ostrůvků; je považován za hlavní anabolický hormon v těle. Reguluje metabolismus a sacharidů, tuků a bílkovin tím, že podporuje absorpci glukózy z krve do jater, tuku a kosterní svalstvo buněk. V těchto tkáních se absorbovaná glukóza převádí na. Inzulin a inzulinová rezistence - vysvětlení základních pojmů. Inzulin je hormon tvořený orgánem zvaným slinivka břišní (pankreas). Hlavní funkcí tohoto hormonu je regulace metabolismu glukózy, inzulin se dále nemalou měrou podílí na metabolismu tuků a bílkovin Glykolýza. Glykolýza je postupné štěpení 6-ti uhlíkaté glukózy na dvě molekuly 3 uhlíkatého pyruvátu, který se dále podle podmínek mění: Při anaerobní glykolýze (bez přístupu kyslíku) na laktát. K tomuto jevu může docházet například při svalové námaze Inzulin. Inzulín je hormon regulující množství glukózy (krevního cukru) v krvi. Snížená tvorba inzulínu či nedostatečná citlivost tkání na jeho účinky vedou k rozvoji diabetu mellitu neboli cukrovky. Zvýšená hladina glukózy v krvi, takzvaná hyperglykémie, je pak příčinou celé řady náhle vzniklých či dlouhodobě a.

Co je to inzulín? - Fitpla

 1. Glykolýza Glukoneogeneze Alice Skoumalová Schémata použitá v prezentaci: Marks´ Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach, third edition, 2009 (M. Lieberman, A.D. Marks) * 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza glukózy) Spalování glukózy.
 2. ulého století jako anabolický hormon u nemocných s popáleninami
 3. Inzulin je specifický proteohormon, který hraje klíčovou roli v udržování homeostázy glukózy a který se uplatňuje také v metabolismu tuků a bílkovin. Je produkován B-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu a uvolňuje se do portálního řečiště. Celková denní produkce inzulinu činí asi 20-40 jednotek
 4. Také se inzulin snaží udržet obsah glukózy v krvi co nejvyrovnaněji. Rychlost využití glukózy je metabolismem regulována, kdežto zpracování fruktózy je neregulované. Fruktóza oproti glukóze inzulin neaktivuje a nezpůsobí při větším příjmu jeho zvýšenou produkci
 5. Inzulin je aplikován kanylou zavedenou nejčastěji do podkoží břicha. Mezi širokou veřejností převažuje názor, že běžná inzulinová pumpa dávkuje inzulin sama podle hladiny glykemie, což je však všeobecný omyl. Inzulinová stříkačka. Protokol infúzní inzulinové terapie. Poruchy vnitřního prostředí. Iontová dysbalance

Všechny tkáně, které vyžadují inzulín, aby absorbovaly glukózu potřebnou pro buněčný metabolismus z krevního oběhu, jsou definovány jako závislé na inzulínu. Příklady tkání závislých na inzulínu jsou klidový sval, leukocyty, tuková tkáň a mléčné žlázy. Nezávislý inzulín je definován jako všechny tkáně, které nejsou závislé přímo na inzulínu, aby. Anaerobní fáze (glykolýza) - rozklad uhlíkatého řetězce glukózy V cytoplazmě buněk za přítomnosti i nepřítomnosti kyslíku Glukóza → 2 kyselina pyrohroznová (pyruvát) → kvašení (kyselina mléčná), 2 ATP Zinek - součástí enzymů, inzulin Měď, kobalt, mangan, selen - součástí enzymů.

PPT - GLYKOLÝZA PowerPoint Presentation, free download

· Cushingův syndrom (diabetes rezistentní na inzulin) · Snižování glykemie je buď závislé na inzulinu (vychytávání glukózy z krve a její utilizace buňkami: glykolýza, syntéza glykogenu, lipogeneze), nebo na inzulinu nezávislé (svalová práce, glykosurie)

Inzulin

glykolýza (anaerobní oxidace sacharidů) > pyruvát (sůl kyseliny pyrohroznová) přítomnost kyslíku: oxidační dekarboxylace = pyruvát > acetylkoenzym A nepřítomnost kyslíku: mléčné kvašení ve svalech = pyruvát > laktát (kyselina mléčná) > kyslík > pyruvát (1 molekula glukózy > 2 ATP Glykolýza rozkládá glukózu na pyruvát. Pyruvát dekarboxyluje za vzniku Acetylkoenzymu A v mitochondriích. Oxaloacetát se nakombinuje s Acetylkoenzymem A pro vznik citrátu v mitochondriích. Citárt se přesune do cytoplazmy a pomocí citrátové lyázy je přeměněn na Acetylkoenzyme A. Acetylkoenzyme A je přeměněn na. Co je ti inzulin, kde je produkován a jak působí? Aby mohla být glukóza využita jako zdroj energie, musí vstoupit do buněk, kde probíhá glykolýza a následně i Krebsův cyklus a reakce dýchacího řetězce, za vzniku ATP. Vstup glukózy do buněk je řízen hormonem inzulínem Glykolýza je chemický proces, ve kterém je molekula glukózy rozdělena na dvě molekuly kyseliny pyrohroznové; tato reakce vede k produkci energie uložené ve 2 molekulách ATP. Glykolýza má zvláštnost, že je schopna probíhat jak v přítomnosti, tak v nepřítomnosti kyslíku, i když v druhém případě se vyrábí menší. Aerobní glykolýza → pyruvát → acetyl-CoA → citrátový cyklus •Zpravidla normální citlivost na inzulin, později možnost rozvoje rezistence •Zpravidla rychlejší rozvoj než DM 2 → nápadnější základní příznaky od počátku (žízeň, polydipsie, polyurie, hubnutí).

Aplikace inzulínu cukrovk

PPT - Univerzita Komenského v Bratislave,Ústav lekárskej

Video: Odbourávání a syntéza glukózy - WikiSkript

Glykolýza je proces uvolňování energie z glukózy. Inzulin je anabolický hormon vylučovaný slinivkou břišní, jenž pomáhá tělu udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a ukládat glukózu do svalů ve formě glykogenu. Při dlouhodobě zvýšené produkci inzulinu (např. při vysokosacharidových dietách) se mohou začít. Klesne-li koncentrace glukózy v krvi, dochází ke zvýšení poměru glukagon/inzulin v plazmě. Jaterní glykogen je za těchto podmínek odbouráván ( glykogenolýza ), produktem jeho štěpení glykogenfosforylázou je glukóza-1-fosfát, který je dále izomerován na glukóza-6-fosfát →anaerobní glykolýza Pokles glukosy v krvi →degradace glykogenu →uvoln ění glukosy do krve Glukosa-6-fosfatasa (pouze v játrech) CO 2 Glukoneogeneze. Metabolismus glykogenu-přehled: Syntéza a degradace glykogenu: →rozdílné enzymy (regulace! Inzulin, základní hormonální regulátor v glukózovém metabolismu, zabezpečuje svými účinky na kos-terní svalovou, jaterní a tukovou tkáň odsun glukózy z cirkula-ce. Citlivost těchto tkání k účinkům inzulinu je proto zásadním Glykolýza Fotofruktokináza Pyruvátdehydrogenáza Hexoki náza 4 LPL CPT NEMK Glukóza B-oxidac Glykolýza je dvojího typu: aerobní - za přístupu kyslíku se glukóza postupně degraduje na vodu, CO2 a energii; anaerobní - za nepřístupu kyslíku se z jedné molekuly získá nepatrné množství energie a laktát. K této situaci dochází v intenzivně pracujícím svalu např. při sprintu. Pokud je glykémie zvýšená.

Metabolismus sacharidů - Wikipedi

Anaerobní glykolýza. Při práci za nedostatku kyslíku se minimalizu. je spalování mastných kyselin a maximalizuje spalování glukózy, jako hlavní energetický substrát je tedy použita glukóza. V momentě, kdy svalu začne docházet kyslík, který pro svou práci nezbytně potřebuje, vzniká sůl kyseliny mléčné (laktát) Metabolismus cukrů stimulace utilizace glukózy: glykogensyntáza ↑ glykolýza ↑ inhibice glukoneogeneze transport glukózy do tkání (svaly, tuková tkáň) 2. Metabolismus tuků stimulace syntézy mastných kyselin z glukózy: acetyl-CoA-karboxyláza ↑ NADPH (PPP ↑) ukládání tuků: lipoproteinová lipáza ↑ inhibice degradace. Klesne-li koncentrace glukózy v krvi, dochází ke zvýšení poměru glukagon/inzulin v plazmě. Jaterní glykogen je za těchto podmínek odbouráván (glykogenolýza), produktem jeho štěpení glykogenfosforylázou je glukóza-1-fosfát, který je dále izomerován na glukóza-6-fosfát Glykolýza, krebsův cyklus, dýchací řetězec; glukóza oxidována na oxid uhličitý a vodu za uvolnění energie v podobě ATP; Asi 50% požité glukózy se skladuje jako tuk a glykogen (Silbernagl, Despopulos, 2004) [11] Redistribuce minerálů. Nitrobuněčnou alkalózu [11] Zvyšuje vychytávání draslíku buňkam

Glukoneogeneze - Institut Galenus - Institut Galenu

 1. Inzulin putuje krevním oběhem k buňkám, kde se váže na inzulinové receptory buněk. Při katabolismu glukózy (tento proces se nazývá glykolýza), se uvolňuje energie, která se ukládá do energetických konzerv - makroergních vazeb molekul ATP. Odpadní látka této reakce - kyselina pyrohroznová - je dále.
 2. Inzulin - příklad účinku různé fosforylace - aktivovaný inzulinový receptor (tyrozinkináza) m ůže být deaktivován protein-tyrozin-fosfatázou (enzym, který defosforyluje proteiny fosforylovanéna tyrozinu) regulace aktivity protein-tyrozin-fosfatázy: • fosforylace na Tyr (nap ř. aktivovaným inzulinovým receptorem) ji inaktivuj
 3. 1) Inzulin . 2) Tristearylglycerol . 3) Glukagon . 4) glykogen ----- 5. Který z uvedených prvků patří mezi alkalické kovy? 1) draslík . 2) Vápník . 3) hliník . 4) Hořčík----- 6. V mitochondriích probíhá . 1) hydrolýza makromolekulárních substrátů. 2) anaerobní glykolýza . 3) syntéza bílkovin . 4) přenos elektronů na O.

Tento syntetický a upravené HGH fragment je schopné napodobující HGH a řada normálních tělesných funkcí včetně metabolismu tuků (i když bez ovlivnění krevního cukru nebo citlivost na inzulin), růst svalů, a má také schopnost stimulovat Glykolýza, známý jako odbourávání tuku Komentáře . Transkript . Glukóza v séru a v plazm

Glykolýza (anaerobní fosforylace) - výhradně sacharidy. 2. Oxidativní fosforylace - 85 % regenerace ATP, může utilizovat sacharidy, tuky a aminokyseliny. METABOLISMUS CUKRŮ. Zásadní význam má glukóza, jejíž koncentrace je v krevní plazmě stálá (asi 5 mmol/l = 90 mg/100 ml krve = euglykémie). Po jídle až 9 mmol/l. Patofyziologie syndromu: adaptace na malnutrici - nízká spotřeba inzulinu, převažuje glykogenolýza, lipolýza, glukoneogeneze (ketolátky, volné mastné kyseliny, aminokyseliny), při realimentaci (hyperglykemie) stoupá inzulin - zvyšuje se metabolický obrat, je vystupňovaná glykolýza a základní mikronutrienty chybí (K, Mg. glykolýza PyruvPyruváátt(3C)(3C) NADH FADH2 (redukovanáf.) elektron s vysokou energiívázaný na ATP ATP ATP řetězec INZULIN 1b. Normálnístav ZVÝŠENÍGLYKÉMIE po jídle GLUKÓZ Sval:vstup glukózy do buňky a glykolýza při a po zátěži, glykogenezapo zátěži. Játra (Angiotensinogen), Ledviny (Renin), Plíce + Ledviny (ACE) (→ Angiotensin I ) → Angiotensin II → aktivace Sympatiku; periferní vasokostrikce → ↑TK;Nadledviny:sekrece aldosteronu. Ledviny: tub. reabsorbce. Na + a Cl-, exkrece K +, retence H.

Úloha inzulínu - Galenu

 1. Glykolýza a glukoneogeneze jsou recipročně regulovány. Nejdůležitějším místem regulace je převod fruktosa-6-fosfátu na fruktosa-1,6-bisfosfát (fosfofruktokinasa). Potřeba energie je signalizována vysokou hladinou AMP. AMP stimuluje fosfofruktokinasu a inhibuje enzym glukoneogeneze - fruktosa-1,6-bisfosfatasu. Převládá.
 2. glykolýza citrát acetylCoAkarboxylasa syntéza mastných kyselin •Regulace citrátového cyklu ls 8 •Regulace dýchacího řet ězce ls 9. Diabetologie: C-peptid, inzulin, protilátky ls 36 proti inzulinu, inzulinové receptory, protilátky proti exogennímu inzulin
 3. Otázka: Obecné vlastnosti živých soustav Předmět: Biologie Přidal(a): katashi817 OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV jsou vlastnosti společné všem organismům a jako celek je odlišují od neživé přírody CHEMICKÉ SLOŽENÍ živá hmota je složena z prvků, jejichž slučováním vznikají složité chemické látky, které jsou základními stavebními jednotkami pro buněčné.
 4. Endokrinní a metabolické změny u nemocných v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku vedou ke zvýšení energetického výdeje a ke změnám v substrátové utilizaci. Přestože krátká doba bez nutriční podpory nebo kvantitativně a kvalitativně deficitní výživa po dobu několika dnů u nemocného vstupně nekatabolického a v normálním nutričním stavu nepředstavuje.
 5. • GLYKOLÝZA: sled reakcí nutných k tvorbě ATP (adenosintrifosfátu, energetického substrátu), nebo k tvorbě triacylglycerolů (tuku zásobního charakteru) • K těmto reakcím dochází v játrech a v tukové tkání. • Glykolýza je zdrojem energie pro kosterní svalstvo a -INZULIN -GLUKAGON -.
 6. okyselin. Přehled biosyntézy neesenciálních a

Těhotenská cukrovka (gestační diabetes mellitus) patří mezi čím dál častější komplikace v těhotenství. Její nástup bývá zpravidla v druhé polovině těhotenství a končí porodem (nebo nejdéle do ukončen Pyruvátdehydrogenáza a Glykolýza · Vidět víc » Hydroxyl. 200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách. Nový!!: Pyruvátdehydrogenáza a Hydroxyl · Vidět víc » Inzulin glykolýza = rozpad glukózy na pyruvát a ATP-adenosintrifosfát (energetický substrát) probíhá v játrech, svalech a tukové tkáni je zdrojem energie pro kosterní svalstvo a nádory, ATP je zdrojem energie pro mozek a krvinky je aktivována inzulínem glukogeneze = tvorba glukózy z necukerných zdrojů (z aminokyselin, glycerol

(glykolýza) a z části přeměněna na zásobní cukr - glykogen. Vychytáváním glukózy buňkami se snižuje její koncentrace v krvi, čímž je zpětně snižována produkce inzulinu. Inzulin má tedy důležitý vliv na fyziologii glukózy (Levine and Goldstein, 1955 podle Ducluzeau et al., 2002). Obr. 1 Systém inzulin-glykogen Za podmínek nedostatku kyslíku je možná přechodná glykolýza (rozpad glukózy) bez kyslíku - tzv. anaerobní glykolýza, kdy je energetický výtěžek daleko menší a konečným produktem tohoto procesu je oxid uhličitý (CO2) a kyselina mléčná, které vyvolají tzv. metabolickou acidózu ve fetálním oběhu s příznaky. Jak inzulin ovlivňuje metabolismus cukrů a lipidů ? Jaké jsou typy lipoproteinů ? Místa syntézy, složení a funkce. Metabolismus VLDL lipoproteinů - přehled. nevyužívají MK a ketolátky, Coriho cyklus Nedostatek O 2 → hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1 α) → glykolýza Těhotenství a laktace 1. Pozitivní dusíkatá. glykolýza - vznik pyruvátu v cytosolu štěpením glukózy bez kyslíku inzulin zadržuje sodík - vysoký KT • Při inzulinorezistenci : zvýšené štěpení tuků, vznik ketolátek, zakyselení (H+), glykosylace (poškození ) bílkovin - vliv na imunitu Fáze glykolýzy 3. Fáze glykolýzy 4. Aerobní či anaerobní odbourávání Glykolýza 1. Fáze glykolýzy Převod monosacharidů na D-fruktosu-6-fosfát. 2. Fáze glykolýzy Přeměna D-fruktosy-6-fosfát na 2x glyceraldehyd-3-fosfát. Aby tato proměna proběhla je zapotřebí 1 molekula ATP. Opět je zapotřebí 1 molekula ATP. Glykolýza 3

INZULÍNEK, z. s

 1. Přeměny energie v buňce - heterotrofie, autotrofie, mixotrofie. Fotosyntéza, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, koloběh ATP. Syntéza nukleových kyselin, syntéza polysacharidů, průběh a regulace proteosyntézy. Rozmnožování buněk. Průběh a regulace buněčného cyklu. Životní funkce na úrovni vyšších organismů
 2. speciální modul). Cukry jsou důležitým pohotovým zdrojem energie (glykolýza), který tvoří hlavní nebo jediný zdroj pro některé buňky (neurony, erytrocyty). Cukry jsou dále nezbytné pro svoji stavební funkci a jsou součástí biologicky důležitých molekul (ATP, RNA, DNA, ). Fyziologická koncentrac
 3. ut, to znamená, že mechanismy pro zásobování kyslíkem pro svaly.
 4. hlavní rozdíl mezi hexokinázou a glukokinázou je to, že. t hexokináza je enzym přítomný ve všech buňkách, zatímco glukokináza je enzym přítomný pouze v játrech.Dále má hexokináza vysokou afinitu vůči glukóze, zatímco glukokináza má nízkou afinitu vůči glukóze. Hexokináza a glukokináza jsou dva enzymy, které se podílejí na přeměně glukózy na glukóza-6.
 5. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 6. erální látky, vitamíny, vlákniny Živiny - tuky, cukry, bílkoviny Metabolismus - přeměna látek a energií - Katabolismus - štěpení složitých látek na.
 7. glykolýza. Glykolýza, tiež nazývaná glykolýza, je kľúčovou cestou, ktorá je prítomná prakticky vo všetkých živých organizmoch, od mikroskopických baktérií až po veľké cicavce. Cesta pozostáva z 10 enzymatických reakcií, ktoré degradujú glukózu na kyselinu pyrohroznovú

•Glykolýza je kruciálnou pre mnohé funkcie imunitných buniek na pokrytie ich zvýšených enegetických nárokov pri ich aktivácii - fagocytóza a produkcia pro-inflamatórnych cytokínov u makrofágov, produkcia cytokínov v T lymfocytoch, tvorba protilátok B lymfocytmi, etc Glykolýza za aeróbnych a anaaeróbnych podmienok • Aeróbne podmienky - vo väčšine buniek • (výnimka -kostrový sval, Ery) • K zabezpečeniu glykolýzy - nevyhnutná • REGENERÁCIA koenzýmu NADH - oxidácia • Za aeróbnych podmienok v mitochondrii - terminálna oxidácia • za anaeróbnych podmienok - redukciou pyruvátu - vznik laktát

Biochemie:Metabolismus Sacharidů - MojeChemi

9. Odbourávání a syntéza glukózy • Funkce buněk a lidského ..

INZULIN sekrece buňkami pankreatu Trávenía vstřebávanísacharidů: přehled *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* GLYKEMICKÝ INDEX = vzrůst glykémie po požitítestovanépotraviny glykolýza PyruvPyruváátt(3C)(3C) NADH FADH2 (redukovanáf.) elektron s vysoko glukózová rezerva (glykolýza) je stimulována, Stabilně snížená hladina glukózy v krvi přispívá k vlastní produkci inzulínu slinivkou břišní Artyčok Jeruzaléma podporuje syntézu inzulínu poskytováním křemíku, zinku, manganu a draslíku Homeostáza glukózy. Inzulín znižuje glykémiu (áno, ale...) Inzulín umožňuje metabolizmus glukózy v bunkách (áno, ale...) Inzulín účinkuje cez inzulínový receptor (transmembránová tyrozínkináza) Kľúčovým momentom postreceptorových udalostí (komplikovaná kaskáda) je translokácia glukózového transportéra GLUT4 do membrány svalových a tukových buniek Fyziologické aspekty pohybu PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta Tělesné kultury, Univerzity Palackého POHYB = STRESOR PUFROVACÍ (NÁRAZNÍKOVÝ) SYSTÉM Laktát H+ + HCO3 H2CO3 pH CO2 + H2O Při vysoké produkci LA může proniknout LAKTÁT z buněk do krve a odtud do jiných tkání !!! koordinátor další látkové výměny !! Teď k té fruktose- v portální žíle se zapojí do procesu zvaného aerobní glykolýza, vznikne pyruvát a viz výše. Teď bych se chtěla omluvit, do jater jde 70% ne 90%, zbylých 30% jde do erytrocytu, nervové buňky, svalové buňky? ty ovšem glukosu využívají jako okamžitý zdroj energie, pouze játra ji mohou uchovat a vyslat.

inzulín a glukagon » Linkos

Utilizace glukózy, anaerobní glykolýza, glukoneogeneze, katabolismus bílkovin a tuků, vyústění katabolických metabolických procesů do Krebsova cyklu. Pentózový cyklus. Krebsův cyklus jako východisko anabolických procesů. 7. Metabolická tvorba a konzervace energie. Chemie oxidace a redukce, redoxní potenciál Dědičné poruchy metabolismu mitochondri ovlivňují hladinu glykémie, patří inzulin, glukagon, adrenalin, kortizol aj. Inzulin, tvořený slinivkou břišní, jako jediný snižuje glykémii a jeho vylučování závisí na koncentraci glukosy v krvi. Ostatní zmíněné hormony glykémii zvyšují. [32

Inzuliny Medicína, nemoci, studium na 1

regulace hormony - inzulin, glukagon , ACTH, ls 25 glukokortikoidy, adrenalin, tyroxin Stanovení v séru, plazm ě, kapilární krvi kapilární krev + 10 % venózní krve sérum, plazma + 10 - 15 % venózní celá krev v celé krvi - pokles vlivem glykolytických enzym ů - použití antiglykolytických p řídavk ů(NaF, maleinimid Inzulin je ovlivnovan i tuky a bilkovinami, ale nikoliv v takovem mnozstvi, jako to zpusobuji sacharidy. Pokud chces byt v tomto smeru klidny, dej si obcas ovoce. Ja jim aktualne cca 100 g cukru z ovoce denne a pokud je to v jedne ci dvou davkach, urcite to inzulin prozene :) Glykolýza je univerzální metabolická dráha pro odbourávání glukózy. Glukóza (C6) je přeměněna na dvě molekuly pyruvátu (C3), při tom se zredukují dvě molekuly NADH a vzniknou dvě ATP. U člověka a dalších respirujících organismů následuje dekarboxylace (odštěpení CO 2) na acetylkoenzym A (C2), do citrátového cyklu. Při kanoistickém výkonu se výrazně aktivuje glukoneogeneza a glykolýza. Při krátkodobé max. zátěži ( 1 km ) stoupá inzulín, růstový hormon 2 - 6x, kortizol o 50% a aldosteron o 65 %. Při submaximální zátěži ( 10 km ) inzulín klesá, růstový hormon stoupá 10 - 30x, aldosteron se zvyšuje o 100%, kortizol pouze o 30 %.

Glykolýza - Šprt - sprt

Inzulín - Insulin - qaz

PPT - BIOC HÉMIA PowerPoint Presentation, free downloadSacharidy - Uč se online! - Vše co potřebuješ do školyCzech Virus LeanGard 60 kapslí | Koupit výhodně online
 • Ikea beaucarnea.
 • Ověření návrhu rozvaděče pdf.
 • Americký parker.
 • Losovací aktiv fačr 2019.
 • Davat caj pri umelem mleku.
 • Čísla velikosti prsou.
 • Zahradnictví tichá.
 • Masonite ostrava.
 • Co dělá jirka král.
 • Helene fischer achterbahn.
 • Rick riordan seznam knih.
 • Dálnice čr 2017.
 • České tenisové hráčky.
 • Illy olomouc.
 • Úřad práce hodonín rekvalifikace.
 • Portfolio online zdarma.
 • Povolené klouby.
 • Ethereum address.
 • Španělsko costa brava santa susanna.
 • Důl dukla prohlídka.
 • Sanitas sem 44.
 • Nemam nervy na dite.
 • Kořenový syndrom léčba.
 • F1 dnes.
 • Em spektrum.
 • Jak dlouho nosit kompresní punčochy po operaci kyčle.
 • Apple magic mouse.
 • Volání metody java.
 • Mosazný zvon.
 • Saal digital fotokniha za recenzi.
 • Schipper betekenis.
 • Skystream android tv box.
 • Foucault archeologie vědění.
 • Americké značky.
 • Psychologicke techniky.
 • Anime online cz dabing.
 • Středověká jména.
 • Kynutý švestkový koláč hrnkový.
 • Počet mléčných zubů.
 • Sundání rovnátek cena.
 • Balet výklad.