Home

Abstrakt vzor bakalárska práce

Nedílnou součástí bakalářské / diplomové práce je i její abstrakt. Jak napsat takový abstrakt si popíšeme v následujících pár odstavcích. Abstrakt obdobně jako anotace slouží čtenáři pro získání stručného přehledu o obsahu práce. Abstrakt je však rozsáhlejší - při dodržení normy ČSN ISO 214 by měl obsahovat až 500 slov u BP / DP Abstrakt bakalářské práce. Pod pojmem abstrakt v bakalářské práci si můžeme představit krátkou a zároveň výstižnou charakteristiku obsahu celé práce, jenž vypracovává sám autor. Jedná se o krátké shrnutí obsahu, které zahrnuje způsob řešení, použité metody a výsledky šetření ABSTRAKT MRKVIČKA, Jozef: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne výbušnej sily dolných končatín 15- až 18-ročných chlapcov. [Bakalárska práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu; Katedra atletiky. Vedúci práce: doc. PaedDr. Peter Krejer, PhD

Abstrakt by měl být psán jako referát, jehož předmětem tentokrát není kniha z povinné četby, ale vlastní závěrečná práce autora. Důležité je vyhnout se hodnocení práce (zda se mi povedlo dospět k cíli, co jsem zjistil, čím jsem společnosti a celému světu prospěl) - abstrakt je zkrátka jen shrnutím obsahu Jak napsat abstrakt diplomové práce. K tomu, jak psát abstrakt diplomové práce, vám velmi pomůže, pokud si k ruce vezmete zadání vaší diplomové práce. Oba texty by totiž měly mít obdobnou strukturu, jednotlivé body abstraktu diplomové práce tedy odpovídají jednotlivým bodům v zadání Abstrakt vědecké práce se může skládat ze čtyř částí a pak být opravdu užitečný. Každá část se bude skládat z nějakých dvou, tří vět, někdy postačí jedna. V byznysu se vžil slovesný úvar elevator pitch - představení ve výtahu. Ne náhodou jeho struktura připomíná právě doporučovanou strukturu abstraktu

Abstrakt (pravidla, návod, tipy) Formatovani-dokumentu

 1. VZOR ABSTRAKTU v záverečnej práci ABSTRAKT (1 riadok vynechaný) PRIEZVISKO, Meno: Názov záverečnej práce. [Bakalárska/ Diplomová/ iná práca]. Názov vysokej školy
 2. [VZOR KE STAŽENÍ] Ukázka bakalářské práce je pouze ilustrativní a požadavky na formální úpravu práce se mohou dle školy lišit. Každá odborná bakalářská práce by měla obsahovat titulní list s názvem ústavu, fakulty a katedry, tématem, autorem práce, vedoucím a rokem odevzdání
 3. Sehnat inspiraci při psaní bakalářské práce je na Internetu vcelku jednoduché. Jako vzor může posloužit spousta materiálu, který je na Internetu veřejně dostupný. Pro jednoduchost jsme si však dali tu práci a pár ukázek bakalářských prací jsme našli. Níže se tedy můžete podívat, jak taková bakalářská práce vypadá
 4. VZOR A ZÁSADY PÍSANIA ABSTRAKTOV K ZÁVEREýNÝM PRÁCAM ABSTRAKT (1 riadok vynechaný) PRIEZVISKO, Meno: Názov témy bakalárskej/ diplomovej/ inej práce. [Bakalárska/ Diplomová/ Iná práca]. - Názov univerzity. Názov fakulty; Názov katedry. - Školiteľ: (tituly pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom)
 5. Abstrakt je krátka výstižná charakteristika alebo aj výťah z diela či obsahu dokumentu. Pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu bakalárskej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov, zvyčajne je to.

VZOR Príloha D Abstrakt diplomovej práce ABSTRAKT Horný Karol, Spracovanie bakalárskej a diplomovej práce na Bratislavskej vysokej škole práva. Diplomová práca, Katedra trestného práva Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva, vedúci diplomovej práce doc. JUDr. Čierny Róbert, PhD., Bratislava 2006, 79 s. a 10 s. príloh Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu a pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu záverečnej práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov Abstrakt Diplomová práce se zabývá oceněním zvolené spoleþnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků. V první þásti této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice ocenění. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v þásti analytické a praktické Anotácia záverečnej práce: Eliška Kupkovičová S1311035291 Verejné zdravotníctvo Bakalárska práca Informovanosť verejnosti a pacientov o celiakii Mgr. Miroslav Švaro Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra verejného zdravotníctva prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc

Abstrakt je jednou z úvodných kapitol všetkých záverečných prác. Je povinný a ak ho v práci nemáte, nemusia vás ani pustiť k obhajobe. V dnešnom článku sa pozrieme, čo to ten abstrakt je, ako by mal vyzerať, čo do neho nepatrí a prečo ho pravdepodobne nezvládnete napísať sami. Kam ho umiestniť? Abstrakt patrí na začiatok práce. Je vhodné ho umiestniť e&scaro Záverečné práce sa delia poda jednotlivého stupa štúdia: bakalárska práca - pri štúdiu poda študijného programu prvého stupa (bakalársky študijný program), Preukazuje ou schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hadiska. Môže mat prvky pôvodnosti, sumarizácie a kompilácie • abstrakt ( český i anglický) odpovídá abstraktu práce v Archivu záv ěre čné práce • obsahuje minimáln ě 100 a maximáln ě 2 000 znak ů (po čítáno bez mezer) • ne číslovaná strana 4 ZADÁNÍ PRÁCE: viz P říloha 6 • vkládá se jednostrann ě kopie podepsaného oficiálního Zadání bakalá řské práce

Abstrakt bakalářské práce SeminarkyZa

Abstrakt sa rovnako ako predhovor a úvod umiestňuje na samostatnú stranu. Nasleduje hneď za zadaním vašej bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce. Píše v dvoch vyhotovenia, a to v štátnom jazyku a v cudzom jazyku (zvyčajne v angličtine). Abstrakt sa nečísluje a nezapočítava sa dopočtu strán práce a ani do počtu. Abstrakt má obdobnou úlohu jako anotace.Ano, i zde se totiž jedná o stručný výtah z např. vědeckého článku, referátu nebo studijní práce. Může to být také i stručný výtah z jakékoliv hloubkové analýzy daného předmětu či disciplíny Abstrakt práce a klíčová slova - Prvně se řadí abtrakt a klíčová slova v anglickém jazyce a následně obdobný text v českém jazyce. Obsah práce - Souhrn všech kapitol, podkapitol a dalších částí práce (seznam citovaných zdrojů, přílohy, vysvětlivky, atd.) s uvedením stránky v textu Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu záverečnej práce. Jeho cieľom je teda čitateľa stručne a vecne informovať o obsahu danej bakalárskej práce . Abstrakt sa následne zverejňuje aj v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v jednom cudzom jazyku

 1. Diplomová práca - abstrakt - vzor. ABSTRAKT. PRIEZVISKO, Meno: Náhradná rodinná starostlivosť . [Bakalárska práca]. -Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety, Bratislava. Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.; Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou
 2. Obhajoba Bakalárskej práce VZOR Čo sa týka prezentácie samotnej odporúčam ti okolo desať slajdov. Viac je potrebné jedine vtedy, ak máš napríklad širší výskum, ale vždy je potrebné zmestiť sa do cca 10 slajdov, aby to nebolo zbytočne dlhé a aby to komisiu nenudilo
 3. Abstrakt je neodmysliteľnou časťou vedeckého článku, ale zároveň je to aj samostatná jednotka, ktorá musí byť zrozumiteľná aj bez pre-čítania celej práce. Abstrakt je v podstate piktogram práce, ktorý po-skytuje ucelenú informáciu o jej podstate. Abstrakt musí zodpovedať 4 základné otázky: • prečo sa práca robila
 4. ulom čase, typ písma je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5. Rozsah bakalárskej práce. Pohybuje sa od 30 do 40 normostrán v závislosti od príslušnej univerzity. Obsah bakalárskej práce
 5. Abstrakt v slovenčine a v angličtine Abstrakt je veľmi krátke zhrnutie (jeden odstavec, cca 1/4 strany) výsledkov práce. Mal by byť pochopiteľný bežnému informatikovi. Abstrakt sa zvykne zverejňovať aj samostatne, nepoužívajte preto skratky a pod. zavedené v práci. V abstrakte uveďte aj 3-5 kľúčových slov. Obsa

Vzor záverečnej práce (bakalárska, diplomová) Created Date: 2/23/2011 8:52:53 AM. Písanie a vypracovanie bakalárskej práce > Ako písať bakalársku prácu > Témy na bakalárske práce > Rozsah bakalárskej práce > Anotácia bakalárskej práce > Abstrakt bakalárskej práce > Predhovor v bakalárskej práci > Poďakovanie v bakalárskej práci > Záver bakalárskej práce > Vzor bakalárskej práce (PDF) > Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma Abstrakt práce a klíčová slova - Prvně se řadí abtrakt a klíčová.. VZOR ABSTRAKTU v záverečnej práci. ABSTRAKT. (1 riadok vynechaný) PRIEZVISKO, Meno: Názov záverečnej práce. [Bakalárska práca] dokument. Abstrakt obsahuje tieto údaje: hlavná idea práce, predmet, obsah a význam výskumu (práce); hlavné ciele a dôvod vykonania výskumu (práce); techniky, postupy, metódy výskumu (práce); jasné a konkrétne výsledky a závery výskumu (práce). V abstrakte sa neopakujú informácie uvedené v názve práce

5) Abstrakt a klíčová slova se uvádějí společně na samostatném listu práce. 6) Klíčová slova jsou významová slova nebo slovní spojení, vybraná z názvu nebo textu dokumentu, která slouží jako navrhovaný věcný selekční údaj Príloha č. 4 - Vzor abstraktu v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom jazyku ABSTRAKT PRIEZVISKO, Meno: Názov práce.[Diplomová práca resp. Bakalárska práca] / Meno Priezvisko - Katolícka univerzita v Ružomberku Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách. Vzor hlavičky abstraktu

Diplomová práca - Abstrakt | pisanieprac

Jak napsat abstrakt diplomové/bakalářské práce

Jak napsat abstrakt k diplomové práci - StudentMa

Empirická časť bakalárskej práce | pisanieprac

Jak psát abstrakt - herout

Príloha č. 8 - Vzor čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce. Príloha č. 9 - Vzor licenčnej zmluvy o použití záverečnej alebo habilitačnej práce pre účely sprístupňovania práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave. Príloha č. 10 - Vzor vyhlásenia o poskytnutí záverečnej. 1 | Bc. vzor Abstrakt 2 | Bc. vzor Čestné vyhlásenie 3 | Bc. vzor obal 4 | Mgr. vzor Abstrakt 5 | Mgr. vzor Ćestné vyhlásenie 6 | Mgr. vzor obal 7 | Bc. vzor Titulný list MV 8 | ZadanieDP - pre odbor MV 9 | ZadanieBP - pre odbor M Bakalárska práca v kocke. Zhodne ako pri písaní ostatných druhov vysokoškolských prác, aj pri písaní bakalárskej práce musí študent poznať elementárne formálne a rovnako aj obsahové náležitosti, ktoré sa musia pri písaní bakalárky striktne dodržiavať

Vzor, ukázka Bakalářské práce

 1. Abstrakt •píše sa až nakoniec! •krátky súhr obsahu a výsledkov práce 2017 -jedou vetou probleatika, etodika, úzeie (ateriál) -ajdôležitejšie výsledky -jedou vetou ajdôležitejšie závery •iektorí si prečítajú le abstrakt! •nevyjadruje hodnotiace stanovisko •ľahká a rýchla orietácia pre čitateľ
 2. Nové, originálne a doposiaľ nepublikované poznatky samotné nestačia. Pomôžeme vám s vypracovaním dokonalej dizertačnej práce. Pripravíme pre Vás všetky potrebné podklady v najkratšom možnom termíne a za skvelú cenu. Dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska alebo rigorózna práca, tu všade bojujeme po vašom boku
 3. University of Economics in Bratislav
 4. Ciele bakalárskej práce budete spomínať takmer vo všetkých častiach práce. V úvode bakalárky by ste mali spomenúť aké ciele ste si zvolili a čo chcete dosiahnuť . V jadre budete jednotlivé ciele rozoberať podrobnejšie a budete popisovať akým spôsobom riešite jednotlivé problémy, aby ste sa dopracovali k ich riešeniu
 5. árnej práce. Štúdium na Filozofickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia

Ukázka bakalářské práce Formatovani-dokumentu

Vypracovávame rýchlo, kvalitne, a profesionálne originálne podklady pre bakalárske práce, diplomové práce, MBA práce, rigorózne práce, dizertačné práce. Náš tím akademických autorov Vám prípraví podklady pre Vašu záverečnú prácu Protokol o zadaní záverečnej práce: - Bakalárska práca titulný list - vzor titulného listu a uvádzania bibliografických odkazov podľa Smernice č. 12/2011 o záverečných, abstrakt v štátnom jazyku - obsahuje meno autora a názov práce, názov univerzity, fakulty a školiaceho pracoviska, meno vedúceho alebo školiteľa,. c) názov práce a podnázov práce, ak sa použil, d) označenie záverečnej práce (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná práca), e) meno, priezvisko, akademické a vedecko-pedagogické tituly autora práce, f) rok predloženia práce g) h) na chrbte práce meno, priezvisko a názov práce (v prípade dlhého názvu použi a webová stránka). Bakalárska práca môže nadväzovať, alebo byť súčasťou práce študenta, ktorú bude prezentovať v rámci ŠVOČ. Tému bakalárskej práce si volí a zapisuje študent, ak má predpoklad, že v danom akademickom roku absolvuje štátnu skúšku na ukonenie bakalárskeho č štúdia Ďakujem doc. Ing. Meno Priezvisko, PhD. za odborné vedenie, cenné rady a pripomienky pri vypracovaní bakalárskej práce. Ďakujem aj zamestnankyni personálneho oddelenia Spoločnosti za sprístupnenie informácií, aktívnu komunikáciu a pomoc pri nejasnostiach, ktoré sa pri písaní bakalárskej práce vyskytli

Práce netlačíte, záverečné práce a druhý atribút diplomová alebo bakalárska práca. V prípade teoreticko-aplikačnej práce je potrebné do online archívu nahrať aj multimediálny výstup (film, fotografie a pod.) Analytický list a abstrakt vytlačené z AIS → postup riešenia práce, rok riešenia práce, počet strán práce, text abstraktu, kľúčové slová. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. K o m p r i m o v a n o u f o r m o u i nformuje o cieľoch a obsahu práce, charakterizuj Abstrakt: Vedomosti sociálneho pracovníka vychádzajú z interdisciplinárneho poňatia sociálnej práce, z filozofického, psychologického, sociologického, etického, politického, právneho, ekonomického a iných prístupov. Sociálny pracovník k svojej činnosti potrebuje mať poznatky o konkrétnej spoločnosti Pozri sa na formátovanie, či ti niekde neskočil riadok alebo stĺpček. Napíš abstrakt (aj v angličtine), a skontroluj úvod a záver. Tie sú dôležité a mali by obsahovať ciele, metódu ale aj výsledky tvojej práce. Prácu potrebuješ poslať do tlače najneskôr 24 hodín pred odovzdávaním, ak to chceš stihnúť. Ak máte copy. Cudzojazyčný abstrakt nemožno deliť, ak sa cudzojazyčná verzia nedá umiestniť na jednej strane spolu so slovenskou verziou, potom ju treba dať na novú, samostatnú stranu. Abstrakt je stručná, výstižná charakteristika obsahu práce. Úlohou abstraktu je pomôcť čitateľovi rýchlo sa oboznámiť s obsahom diela

Bakalárska práca - Abstrakt pisanieprac

Záverená práca (Bakalárska práca, Diplomová práca) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia a jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky - tzn. jednou z podmienok riadneho ukončenia vysokoškolského štúdia. Autorom záverečnej práce je študent VŠ. Záverečná práca. edúciV baalárskkej práce: Mgr. omá²T Balyo, Katedra teoretické informatiky a ma-tematické logiky Email vedúceho: biotomas@gmail.com Abstrakt: Hoci je imap ve¨mi pouºívaným protokolom, jeho open source kniºníc je nedostatok. Cie©om tejto práce bolo vytvori´ klienta spomínaného protokolu v po Úvod do záverečnej práce, kde by študent mal predstaviť základnú myšlienku záverečnej práce so zameraním na predstavenie témy, vymedzenie cieľa, stanovenie metód záverečnej práce a uviesť aj dôvody výberu Profily vysokých škôl, informácie o prijímačkách, informácie pre absolventov

Vzor bakalárskej práce – Sociálna práca: prostitúcia

ABSTRAKT Premena formy porcelánových sôch je hlavnou témou bakalárskej práce. Inšpirácia pochá-dza z môjho domova: miesto, kde som vyrastala a jeho socialistický realizmus ma ovplyv- vzor. 6. Je potrebné mať na stene zavesený vyšívaný obraz podľa predlohy a obraz so sak Abstrakt v slovenčine (referát) je povinnou súčasťou každej práce. Je výstižnou krátkou charakteristikou obsahu dokumentu. Abstrakt býva informatívny a zachováva tematické a štýlové vlastnosti práce. Nevyjadruje hodnotiace stanovisko autora. Obsahuje údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch a záveroch Zhruba kopíruje abstrakt •názov práce •problematika •cieľ práce •materiál a metódy •výsledky •záver 13.6.2018 . Vecný obsah prezentácie 13 Celé musíte stihnúť za 10 min! 1 slajd = 1-2 minúty •Problematika - o čom to bude - 1 slajd (snímka Vzor využitia funkcie sekcia v MS Word 2010 (slovenská jazyková verzia) POZOR !! : Nie je prípustné oddeľovať časti práce do viacerých dokumentov (napr. číslovaný a nečíslovaný). Systém EZP vám umožní skontrolovať len 1 súbor, pričom povinným identifikátorom je titulný list s menom a číslom študijného odboru

Abstrakt záverečnej práce pisanieprac

Diplomové práce . Ak sa začnete venovať písaniu diplomovej práce, zvyčajne začnete pátranie po tom, ako má vyzerať štruktúra, ako sa píšu citácie, čo je to abstrakt, aké sú druhy metód skúmania atď. Tí, ktorí navyše nemajú dostatočné zručnosti s prácou na počítači, sa k tomu všetkému ešte pridáva starosť s formátovaním celého textu Vzor seminárnej práce; prelimináriá (str. 165-177) a abstrakt (str. 63-70), jadro práce a jeho súčasti (str. 177-189), koncová časť a prílohy (191-192), zoznam bibliografických odkazov zájsť do knižnice a NAHLIADNUŤ do typu práce, ktorú idem písať (bakalárska, magisterská, rigorózna). Všímať si jej celkový.

Bakalárska práca - Rasové zákonodarstvo v Slovenskom štáte

Vysoké Učení Technické V Brn

Dotazník v diplomovej práci | pisaniepracSeminárna práca - Ekológia | pisanieprac

Ako napísať dobrý abstrakt bakalárskej práce Záverečné práce

napríklad bakalárska, diplomová alebo rigorózna práca. Pred začatím písania seminárnej práce je Nepovinnou súčasťou seminárnej práce môže byť Abstrakt v slovenskom, poprípade cudzom jazyku, Prílohy a Resumé. Písmo a formálna úprava práce : vzor (súčasťou niektorých smerníc je aj uvedenie presného. BAKALÁRSKA PRÁCA. JAKUB ŠPÁNIK. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Bakalár (Bc.) Dátum odovzdania práce: 6.6.2008. ŽILINA 2008. ABSTRAKT. ŠPÁNIK, Jakub: Používané druhy krátkych strelných zbraní v OS vo vybraných krajinách. [Bakalárska práca]. Po zavedení pištole vzor 82 v 80. rokoch minulého storočia bola pištoľ. (bakalárska a diplomová práca). 1. Časti kvalifikačnej práce. Kvalifikačné práce vo vnútornej štruktúre majú tieto časti : predná časť. jadrová časť. koncová časť. 1. 1 Predná časť. Všetky uvedené podmienky sú . povinné. Obal (VZOR 1) Titulný list (VZOR 2) Zadanie (VZOR 3) Abstrakt (VZOR 4) Obsah . Zoznam.

Bakalárska práca - Čestné vyhlásenie | pisaniepracPPT - Bakalárska práca 2010/2011 PowerPoint Presentation

5) Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Prehľadnou formou treba uviesť zásadné Vzor je súčasťou dokumentov v CRZP. typ záverečnej práce (bakalárska, diplomová alebo dizertačná), e) meno, priezvisko a tituly autora práce, Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. (5) Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce Provozuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potřebujete poradit? theses@fi.muni.cz. Nápověda Často kladené dotazy. Zapojené školy Správci zapojených škol Abstrakt ONDRUŠOVÁ, Darina, Bc.: Evaluácia rozvojovej pomoci SR Srbsku a Čiernej Hore. [Diplomová práca]/Darina Ondrušová. - Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav euróych štúdií a medzinárodných vzťahov. - Školiteľka diplomovej práce: PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. Stupe a) Úvodná čas ť práce obsahuje tieto položky v poradí: aa) obal, ab) titulný list, ac) zadanie, ad) po ďakovanie (ak ho autor uviedol), ae) abstrakt v štátnom jazyku, af) abstrakt v anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku, ur čenom univerzitou, ag) obsah, ah) zoznam ilustrácií a tabuliek (ak boli použité)

 • Jak vydržet na podpatcích.
 • Nejdrazsi orechy.
 • Helix piercing akupunkturní body.
 • Bmw e92 bazar.
 • Schipper betekenis.
 • Práce návrhář oděvů.
 • České tenisové hráčky.
 • Museo municipal varadero.
 • Odstranění tuku z prsou u mužů.
 • Vlastivěda online.
 • Daňová kalkulačka osvč.
 • Dentální hygiena frýdlant nad ostravicí.
 • Anatomicko patologický odpad.
 • Svojanov obraz stařeny.
 • Panzerkampfwagen iii.
 • Udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.
 • Nastavení satelitu astra 3a.
 • Jak stahovat hry na xbox 360 zdarma.
 • Sportovní gymnastika pravidla.
 • Santiago rulli galliano.
 • Grubhof camping webcam.
 • Fibromatozni epulis.
 • Partizanske obuv vyroba.
 • Vw golf 4 blatnik.
 • Nagano 1998 apex.
 • Ktm enduro katalog.
 • Hlisty.
 • Karaoke chris isaak wicked game.
 • Hroty na šipky 1000ks.
 • Gravírování fotografie.
 • Animation program download.
 • Jesle říčany.
 • Filmové plakáty ke stažení.
 • Zimní polévky.
 • Zánět slinivky ze stresu.
 • Svetlo v kuchyni.
 • Sokotra 2019.
 • Zvracení žluté šťávy.
 • Excel wiki.
 • Mělčiny film online.
 • Měňavka parazit.