Home

Měrná tepelná kapacita ledu

Měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti látek 03.07. 2014 by Admin E-konstruktér Součinitel tepelné vodivosti: Je definován jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád Měrná tepelná kapacita udává, jak velké množství tepla přijme těleso z určitého materiálu o hmotnosti 1 kg, pokud ho ohřejeme o 1 °C měrná tepelná kapacita ledu: Rozbor. Celkové spotřebované teplo při tomto ději je dáno součtem tepla potřebného k ohřátí ledu na teplotu tání, skupenského tepla potřebného na roztátí ledu a tepla potřebného na ohřátí vzniklé vody na výslednou teplotu. Odtud rovnou vyjádříme měrné skupenské teplo tání ledu Měrná tepelná kapacita ledu. KALORIMETR = tepelně izolovaná kovová nádobka s míchačkou a teploměrem sloužící k praktickému určení c (měrná tepelná kapacita tělesa). Popis směšovacího kalorimetru. Fotografie rozloženého kalorimetru Měrná tepelná kapacita je veličina charakteristická pro danou látku Pokus ve kterém se snažíme zjistit,co se stane,když led zalijeme teplou vodou...jaká bude výsledná konzistence látky a výsledná teplota..

6. Vypo čtěte hmotnost ledu p ři teplot ě -5 °C, který roztaje ve vod ě o hmotnosti 3 kg a teplot ě 60 °C. Výsledná teplota soustavy je 0 °C M ěrná tepelná kapacita led u je 2,1 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1 a m ěrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1 a m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1. m2 = 3 k měrná tepelná kapacita c - Jkg -1K-1 elektrický potenciál, nap ětí ϕ, U volt V měrné skupenské teplo l - J/kg teplotní sou činitel odporu α - K-1. 181 hustota ρ [kg/m 3] sklo 2210 ÷ 2590 ocel 7800 mosaz 8300 ÷ 8600 měď 8960 hliník, dural 2750 ÷ 2870. Pevné látky Údaje platné pro teplotu 20 °C. materiál α 20 [ .10-6 K-1] c 20 [ J.kg-1.K-1]; Bronz: 18: 384: Cín: 27: 227: Draslík: 83: 741: Fosfor: 125: 754. Měrná tepelná kapacita při 0°C Izoentrop. exponent; M v 0 R Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (143503) Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrub.

Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ. Kouzelný trojúhelník: Příklad 1: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí 20 kg železa z 20°C na 1020°C? m = 20 kg t 2 = 1020°C t 1 = 20°C cželezo = 0,45 kJ/(kg•°C) Qželezo = ? Qželezo = c• m( t 2 - t 1) = 0,45 • 20 • 1000 = 9 000 k Měrná tepelná kapacita vody. Jednotkové odvození přepočtu měrné tepelné kapacity z J na Wh. Měrná tepelná kapacita. Potřeba energie. Příkon ohřívače. Další použité veličiny m - hmotnost vody [kg] τ - čas potřebný pro ohřev [h] η - účinnost ohřevu t 1 - teplota výstupní vody [K] t 2 - teplota vstupní vody [K Pak teplota začne opět růst, ovšem strmost křivky v intervalu teplot 0 °C až 100 °C bude poloviční než při teplotách pod 0 °C. Je to způsobeno tím, že měrná tepelná kapacita vody je přibližně dvojnásobná (~ 4,2 kJ . kg-1. K-1)než ledu (~ 2,1 kJ . kg-1. K-1). Dosáhne-li teplota vody hodnoty 100 °C, začne při. Kalorimetr se skládá ze dvou nádobek do sebe vložených. Mezi stěnami nádobek je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní nádobku od vnější a od okolí.Každá z nádobek se přikrývá víčkem, ve kterém bývají otvory pro teploměr a míchačku

Měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti látek

Látka Měrná tepelná kapacita v J/kg.K voda 4180 vzduch při t = 0°C 1003 led 2090 olej 2000 železo 450 měď 383 hliník 896 Měrnou tepelnou kapacitu najdete v matematicko-fyzikálních tabulkách práce s nim Měrná tepelná kapacita vody je 4180J kg 1 K 1, cv měrná tepelná kapacita ledu 2100J kg 1 K 1 cl a měrné skupenské teplo tání pro fázový přechod led-voda poté 334kJ kg 1. lt Celý proces probíhá za normálního atmosférického tlaku 101 325 Pa. 2 měrná tepelná kapacita vody c w = 4 187 J/kg.K: c E [J/kg.K] měrná tepelná kapacita ledu c E = 2 090 J/kg.K: l E [J/kg] skupenské teplo tání ledu l E = -333.103 J/kg: 5. Diagram h-x . Pro znázorňování změn stavu vzduchu (při izobarických dějích) se používají dva typy diagramů vlhkého vzduchu. Jedná se o Teplo = ta část vnitřní energie, kterou těleso může odevzdat (~změna kmitání částic).Těleso teplo přijme nebo odevzdá. Teplota tělesa = stav tělesa (jak moc kmitají jeho částice).Teplotu lze zvýšit, snížit.. Kmitání částic určuje, jakou teplotu má těleso. Dodání (odevzdání) tepla vede ke změně kmitání částic Měrná tepelná kapacita pevných a kapalných látek se mění s teplotou. Proto v tabulkách MFChT najdeme hodnoty udané při jediné teplotě. U plynů a par je situace složitější. Měrná tepelná kapacita závisí nejen na teplotě, ale také na tlaku a zejména na podmínkách, za kterých se teplo plynu předává

Měrná tepelná kapacita Mějme 2 kostky ledu. Jedna má 5 kg, druhá 1500 kg. Abychom obě přibližně v celém oběhu ohřáli o 1 °C, budeme muset dodat více tepla té kostce 1500kilogramové (to dá rozum). Větší kostka ledu má tedy větší tepelnou kapacitu Je z něj patrné, že technický líh zvyšuje svoji teplotu rychleji než voda, což koresponduje se skutečností, že ve srovnání s vodou je jeho měrná tepelná kapacita téměř poloviční. Při přípravě tohoto videa byla použita termovizní kamera FLIR i7 měrná tepelná kapacita ledu: l t = 334 kJkg −1 = 3,34×10 5 Jkg −1: měrné skupenské teplo tání ledu: c v = 4,18 kJkg −1 K −1 = 4180 Jkg −1 K −1 : měrná tepelná kapacita vody: Rozbor. Ze zadání úlohy víme, že výsledným stavem je rovnovážný stav vody a ledu. To znamená, že výsledná teplota odpovídá teplotě. Měrná tepelná kapacita oleje je 1,7 kJ kg-1 K-1, oceli 0,45 kJ kg-1 K-1. Tepelnou kapacitu nádoby zanedbejte. 3.48 Abychom určili teplotu v peci, zahřáli jsme v ní ocelový kruh o hmotnosti 0,60 kg a ponořili jej do nádoby obsahující 5,65 kg vody o teplotě 7,2 C. Výsledná teplota v nádob Měrná tepelná kapacita . Těleso hmotnosti m přijme při zvýšení teploty o ( t - t 0) teplo :. Q = c• m( t - t 0), t > t 0. Těleso hmotnosti m odevzdá při snížení teploty o ( t 0 - t ) teplo :. Q = c• m( t 0 - t ), t < t 0. Veličina c je měrná tepelná kapacita látky, udává se v jednotkách joule na kilogram a Celsiův stupeň - J/(kg•°C)

8. r. Mgr. Alena Pinkov

Tepelná zátěž vedením (kondukcí) je způsobena prostupem tepla ze souvrství temperování, tepelnými zisky od sportovců na ledu dle [2] a tepelnou zátěž přináší rolba v intervalech, kdy je led upravován (o přestávkách nebo mezi zápasy; uvažovaná délka úpravy ledové plochy je 15 minut) SkupenskØ teplo tÆní ledu ZadÆní 1. Určete tepelnou kapacitu kalorimetru a její nejistotu. 2. Určete měrné skupenské teplo tání ledu včetně jeho nejistoty. Teoretický rozbor: Tepelná kapacita kalorimetru Omezíme pozornost na směšovací kalorimetr tvořený tepelně izolující nádobou, do které se nalévají ka

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ/kg. oC, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. oC, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ/kg, měrné skupenské teplo varu vody je 2 260 kJ/kg. Řešení: m = 5,2 kg t 1 = 100° t 2 = -25° C 5.1.2008 22:29:58 Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz) 3 z Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg 'K \ měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ.kg'K1 a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg . 2) Do kalorimetru s vodou o hmotnosti 5 kg a teplotě 100°C nasypeme kousky ledu o celkové hmotnosti 6 kg a teplotě 0°C. Popište stav soustavy po dosažení rovnovážného stavu Změna objemu těles při tání a tuhnutí, závislost teploty tání na tlaku. Většina látek při tání zvětšuje svůj objem a při tuhnutí ho zmenšuje. Existují ale látky (led, antimon, bismut, některé slitiny, ), které při tání svůj objem zmenšují a při tuhnutí zvětšují.U ledu je relativní zvětšení objemu největší - asi 9 %, což souvisí s jeho. Měrná tepelná kapacita ledu tabulky. Tabuľky a pomôcky. Súčiniteľ tlakovej straty. Merná tepelná kapacita objemová kJ.m-3.K-1 alebo hmotnostná kJ.kg-1.K-1. Dynamická viskozita. Kritické hodnoty tlaku a teplôt niektorých plynov Graf súčiniteľa stlačiteľnosti-redukované pr,Tr, vr Převodní tabulky veličiny měrná tepelná.

Měrná tepelná kapacita ledu, merná energia čerpadla

Při zvětšování teploty od 0 °C do 4 °C zbytky krystalické mřížky ledu postupně mizí, a tím se zmenšují vzdálenosti mezi molekulami H 2 O, které tvořily krystalickou mřížku. Tím celkový objem vody klesá a hustota naopak roste. ‹ Proudění - konvekce tepla o úroveň výš Měrná tepelná kapacita. Kostka ledu má hmotnost 10 gramů a teplotu 0 0 C. V kalorimetru je voda hmotnosti 1 kg a teploty 50 0 C. Kolik kostek ledu musíme vložit do kalorimetru, aby se všechen led roztál a výsledná teplota vody v kalorimetru byla 0 0 C. (Ztráty zanedbejte) 1) Vypočtěte teplo potřebné k roztavení hliníkového předmětu o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 20°C. Teplota tání hliníku je 660°C, měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání hliníku 400 kJ.kg-1. (9,7.10 6 J). 2) Vodu o hmotnosti 5,5 kg a o teplotě 70°C máme ochladit na teplotu 30°C vhozením ledu o teplotě 0 °C 2. Určete výslednou teplotu vody, kterou naměříme, když do 10 litrů vody 70 C teplé dáme 2 kg ledu teploty 0 C. (Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání je 334 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita vody 4,2 kJ.kg-1.K-1.) Výsledek má vyjít: t= 45 C. 3 Měrná tepelná kapacita ledu je 2010 J.kg-1.K-1, vody 4200 J.kg-1.K-1 a páry 2100 J.kg-1.K-1. Skupenské teplo tání ledu je 3,35.10 5 J.kg-1, skupenské teplo varu je 2,25. 10 6 J.kg-1. Olověná střela teploty 27°C narazila rychlostí 500 m.s-1 na kovový terč. Předpokládejte, že všechna její kinetická energie se změnila v teplo.

Teorie vlhkého vzduchu (II) - TZB-info

Měrné skupenské teplo tání ledu je 333,7 J.g-1, měrná tepelná kapacita ledu 2090 J.kg-1.K-1 a měrná tepelná kapacita vody 4180 J.kg-1.K-1. (*) ano;32,18°C;6,84°C. Do tavicí pece byla vložena platinová koule o hmotnosti 100 g. Bezprostředně po vytažení z pece byla vložena do mosazného kalorimetru hmotnosti 200 g, který. Měrná tepelná kapacita c charakterizujekonkrétní látku tělesa nezávisle na jeho teplotě, je tedy přibližně látkovou konstantou a udává se pro známé látky v MFCh tabulkách. Molární tepelná kapacita c m se vztahuje k teplu přijatému určitým látkovým množstvím plynu při určitém zvýšení jeho teploty 4 5. Auto ujelo vzdálenost 120 km. Kdyby zvýšilo svou průměrnou rychlost o 10 km.h-1, byla by doba jeho jízdy o 24 minut kratší. Jak dlouho auto skutečně jelo? Řešení: Příklad má opět dvě fáze: 1) auto jede dráhu s průměrnou rychlostí v za čas t s , v , t s vt * 2) auto jede dráhu s rychlostí (v + 10) km.h-1 za čas (t

Určete výslednou teplotu vody, kterou naměříme, když do 10 litrů vody 70°C teplé dáme 2kg ledu teploty 0°C (měrná tep. kapacita ledu je 2,1 kJ*kg-1*K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ*kg-1, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ*kg-1*K-1) Měrná tepelná kapacita olova je 0,45 kJ∙kg-1∙K-1. Příklad 2: Určete hmotnost vařící vody, kterou je třeba přilít do vody o objemu 5 litrů a teplotě 9 °C, aby výsledná teplota vody byla 30 °C Měrná tepelná kapacita ledu je 2,10 kJ kg-1 K-1, vody 4,18 kJ kg -1 K -1 , měrné skupenské teplo tání ledu je 332 kJ kg -1 . 3.160 Do kalorimetru o tepelné kapacitě 0,12 kJ K -1 obsahujícího 1,2 kg vody o teplotě 25,0 C vhodím

Měrná tepelná kapacita ledu a vody - YouTub

Měrná tepelná kapacita tedy vyjadřuje jakousi ochotu látky měnit teplotu - čím je její hodnota nižší, tím ochotněji se teplota mění. Poznámka : V případě pevných látek hraje významnou roli při růstu teploty také tepelná vodivost látky, my ale budeme proměřovat kapaliny, kde se uplatňuje zejména tepelná. Měrná tepelná kapacita ledu je 4180 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. (91 g) 8. Změny skupenství látek. 1. Vypočítej teplo potřebné k roztavení hliníkového předmětu o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 20°C Měrná tepelná kapacita vody je množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg vody o 1 °C, při 15 °C je třeba dodat 4,186 kJ. Voda tedy velmi dobře odolává změnám teploty okolí. Vysoké specifické teplo vody znamená, že ohřáté masy vody působí jako akumulátor tepla, které může být opět uvolňováno do okolního. Dobrý večer, prosím o pomoc s příkladem: Určete výslednou teplotu vody, kterou naměříme, když do 10 litrů vody 70°C teplé dáme 2kg ledu teploty 0°C (měrná tep. kapacita ledu je 2,1 kJ*kg-1*K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ*kg-1, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ*kg-1*K-1) Kategorie: 8. třída - fyzika Téma: Teplo, měrná tepelná kapacita - vzorce, výpočty Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešní..

Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ/kg.K, měrná tepelná kapacita vody 4,2 kJ/kg.K, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ/kg, teplota tání ledu 0 °C. Vypočtěte celkově přijaté teplo. (439 kJ) 2. Voda o hmotnosti 1 kg a teplotě 0 °C se ohřeje na teplotu 100 °C a pak se přemění na páru téže teploty. Jaké celkové. 6.1 Měrná tepelná kapacita. 5 6.2 Tání kostek ledu. 11 6.3 Teplota. Relaxační doba. 19 6.4 Izotermický děj. 25 6.5 Izochorický děj. 31 6.6 Povrchová síla. 37 6.7 Mechanický oscilátor. 41 6.8 Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu. 49. Zdroje: Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky.Liberec: TU Liberec, 2001 Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Merna tepelna kapacita ledu je 2,10kJ/kg/K , vody 4,18kJ/kg/K, merne skupenske teplo tani ledu je 332kJ/kg. ja jsem to zkusil resit pomoci vzorec m1.c1.t1= mx.Lt (roztaje jenom cast ledu o hmotnosti mx), ale nejak mi ten vysledek neshoduje s vysledkem v knizce.. Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný

Měrná tepelná kapacita ledu je kJ⋅kg. Výsledná teplota soustavy je °C Měrná tepelná kapacita led u je. Tepelná kapacita tělesa závisí na jeho hmotnosti, chemickém složení, vnitřní stavbě. U kapalin jsou v průměru o řád vyšší a dosahují nejvyšší hodnoty u vody . Měrná tepelná kapacita pevných a kapalných. měrná plynová konstanta Rsv = 062287, J ⋅kg−1 ⋅K −1 střední molární hmotnost Msv =28,964 kg ⋅kmol−1 měrná tepelná kapacita za stálého tlaku cp,sv =1005,968 J ⋅kg−1 ⋅K −1 kritická teplota TK,sv =132,45 K kritický tlak pK,sv =3,77 MPa kritická měrná hmotnost ρK,sv =349 kg ⋅m−3 Poissonova konstanta κ=1,3 Měrná tepelná kapacita. Přijme-li těleso teplo Q tepelnou výměnou, vzroste jeho vnitřní energie o hodnotu a zvýší se teplota tělesa o (nenastane-li změna skupenství látky). Tepelnou kapacitu definujeme vztahem , .Měrná tepelná kapacita se pak definuje vztahem , kde m je hmotnost tělesa. Platí

Tání a tuhnutí - jednoduché úlohy - Dokumenty Google

Sublimace. Skupenské teplo sublimační . Látka může přecházet z pevného skupenství do plynného i bez tání. Tato změna skupenství se nazývá sublimace.Známe ji např. u sněhu a ledu, který se vypařuje za mrazivého suchého počasí Měrná tepelná kapacita pevných látek, měrné skupenské teplo tání ledu Měřicí potřeby. kalorimetr. teploměr . míchačka. vzorky pevných látek. váhy. rychlovarná konvice. regulátor teploty s čidlem. Obecná část. Na zvýšení teploty látek je nutno dodat určité množství tepla. Pro tělesa, vyrobena z různých.

Používejte: Hustota vody je 1000 kg/m3, hustota ledu je 900 kg/m3, měrné skupenské teplo tání oceli je 258 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání vody (ledu) je 334 kJ/kg, měrné skupenské teplo varu (kondenzace) vody je 2 260 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání železa je 280 kJ/kg, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg°C Měrná tepelná kapacita ledu a vody - YouTub . Měrnou tepelnou kapacitu pevné látky lze vyjádřit jako součet měrné tepelné kapacity kmitů mřížky a elektronové měrné tepelné kapacity. Příspěvek kmitů mřížky lze popsat Debyeovou teorií měrné.. Měrná tepelná kapacita vody je větší než měrná tepelná kapacita lihu Určete měrné skupenské teplo tání ledu. Měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1. Ck∙(tv-t)+mv∙cv∙(tv-t)=lt∙ml+ml∙cv∙(t-tl) lt=39593 J∙kg-1 36. Aby se změřila teplota v peci, zahřál se v ní železný váleček o hmotnosti 0,6 kg a potom se hned ponořil do nádoby obsahující 5,6 kg vody s počáteční. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita ledu 2100 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. [0,22 kg] 4. Určete teplo potřebné na přeměnu ledu o hmotnosti 1 kg a teplotě -20 °C na páru o teplotě 100 °C

TEPLOTNÍ ROZTA&NOST, TEPELNÁ KAPACITA - Fyzikální kabinet

cs Abychom ohřáli led z - 10 na 0, tak teplo spotřebované ledem je rovno: měrná tepelná kapacita ledu, 2, 05 J/ gK, krát množství ledu. QED en Celsius, the heat that's absorbed by the ice is equal to -- is equal to the specific heat of ice, ice water, 2. 05 joules per gram Kelvin, times the amount of ice Měrná tepelná kapacita ledu c l = 0,702 kJ·K-1 ·kg-1 pro teplotu 77,35 K vzroste na hodnotu c l = 2,10 kJ·K-1 ·kg-1 pro teplotu 273 K. K ochlazení ledu hmotnosti 1 kg z teploty 273,15 K (0 ˚C) na hodnotu 77,35 K (teplotu varu dusíku) je třeba tomuto ledu odebrat (uvažujeme-li průměrnou hodnotu měrné tepelné kapacity ledu v. měrná tepelná kapacita vody: 4,2 kJ.kg 1.K 1 měrná tepelná kapacita ledu: 2,1kJ.kg 1.K 1 skupenské teplo tání ledu: 334 kJ.kg 1 skupenské teplo varu vody: 2,26 MJ.kg 1 Boltzmannova konstanta: 1,38.10 23 J.K 1 Avogadrova konstanta: 6,02.1023 mol 1 molární plynová konstanta: 8,31 J.K 1.mol Vyberte správná tvrzení, víte-li, že: měrné skupenské teplo tání ledu při 0°C je 334 J.g-1, měrné skupenské teplo vypařování (varu) je při 100°C 2256 J.g-1, měrná tepelná kapacita vody (v rozsahu teplot 0°C a (100°C) je přibližně 4200 J.kg-1.K-1 A). Měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ ∙ kg-1, měrná tepelná kapacita vody 4 200 J ∙ kg -1 ∙ ℃ -1 . 3) Kolik kilogramů ledu o počáteční teplotě 0℃ může roztát ve vodě o hmotnosti 4,5 k

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par - TZB-inf

Kolik tepla je přibližně zapotřebí k přeměně 10 kg ledu o teplotě -5 °C na vodu o teplotě 0°C? Měrné skupenské teplo tání ledu je 330 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg-1.K-1. 2,5 MJ. 3,0 MJ. 3,4 MJ. 3,8 MJ. 230. Průtokový ohřívač ohřeje za 1 minutu 1 litr vody z 15° na 80°C. Měrná tepelná kapacita.

překlad měrná tepelná kapacita ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Qpev = m ∙ cpev ∙ (t t - t 1) Lt = I t ∙ m Qkap = m ∙ ckap ∙ (t 2 - t t) Po rozbití všech vazeb v pevné látce máme v celém objemu už jen kapalinu, budeme-li ji dále zahřívat až na teplotu t 2, teplota kapaliny poroste podle vztahu: t [°C] Budeme-li zahřívat pevnou látku, tj. budeme jí dodávat teplo, pak její teplot Ne, raději‚x', ‚x' je vždy neznámá proměnná. Takže budeme mít ‚x' gramů ledu. A začínáme na -10 °C. Když se ‚x' gramů ledu ohřeje z -10 na 0 °C, tak kolik energie pohltí? Abychom ohřáli led z -10 na 0 °C, tak teplo spotřebované ledem je rovno: měrná tepelná kapacita ledu 2,05 J/gK krát množství ledu..

Měrná tepelná kapacita ledu je 2,10 kJ.kg-1. K-1, vody 4,18 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 332 kJ.kg-1. 12. Do kalorimetru o tepelné kapacitě 0,12 kJ.K-1 obsahujícího 1,2 kg vody o teplotě 25,0 °C vhodíme 0,20 kg ledu o teplotě 0 °C. Když všechen led roztaje, ustálí se v kalorimetru výsledná. Měrná tepelná kapacita ledu je c L = 2,1 kJ·kg-1 ·K-1, měrná tepelná kapacita vody je c V = 4,2 kJ·kg-1 ·K-1, měrné skupenské teplo tání vody je l t = 334 kJ/kg. Nápověda k úloze. Potřebné teplo je součtem tří částí Q 1 + Q 2 + Q 3, kde Q 1 = c·m·Δt je teplo potřebné na ohřátí ledu na teplotu tání,. Jak již víte, měrná tepelná kapacita vody je přibližně c V = 4,2 kJ·kg-1 ·K-1, měrná tepelná kapacita ledu je přibližně poloviční: c L = 2,1 kJ·kg-1 ·K-1. Led se tedy při dodání stejného množství tepla ohřívá více (graf rychleji roste)

Výpočet doby ohřevu teplé vody - TZB-inf

(Měrná tepelná kapacita ledu je přibližně poloviční než měrná tepelná kapacita vody) 3. Nakreslete graf přeměny ledu (-5°C) na vodu (+5°C). (Svislá osa - teplota, vodorovná - dodané teplo) 4. Doplňte větu: Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látk 3.1 Teplota a teplo Teplota t, T (angl. temperature) je stavová veličina, která se mění při zahřívání, nebo ochlazování tělesa, nebo soustavy těles měří se teploměry (nikoliv teplotoměry :-) kapalinové teploměry nezávisle na sobě sestrojili A. Celsius (0 °C - tání ledu, 100 °C - var vody) D. G. Farnheit (100 °F - teplota lidského těla měrná tepelná kapacita vody je 4180J.kg.K-1. měrná tepelná kapacita ledu je 2100 J.kg.K-1. měrné skupenské teplo tání ledu je 334 J.kg.K- 2 kg ledu o teplotě -7 o C se mají přeměnit na páru o teplotě 100 o C. Kolik tepla je na to potřeba? Používejte konstanty: měrná tepelná kapacita ledu 2,1 kJ.kg-1.K-1, vody 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrné skupenské teplo varu vody 2260 kJ.kg-1 normálního tlaku. Sestrojte graf závislosti teploty t ělesa na p řijatém teple. M ěrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1, m ěrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1, m ěrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1. Vypo čítejte celkové p řijaté teplo. ml = 1 kg tl = - 10° C cl

Měrná tepelná kapacita je u vody poměrně vysoká. Jevu je využíváno v ústředním topení. Jevu je využíváno v ústředním topení. Voda má také specificky vysoké výparné teplo , což má velký význam pro odvádění tepla z povrchu těla pocením teplo tání ledu je 334 kJ kg⋅-1, m ěrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg K⋅ ⋅-1 -1.Měrné skupenské teplo vypa řování vody p ři teplot ě 100 °C je 2,26 ⋅ 10 6 J⋅kg - 1 Obsah Definice teplotního režimu svařování mám zadán úkol: Popiš rovnovážný stav, který nastane po vložení 500 g ledu o teplotě 0 do 1,0 litrů vody o teplotě 30. Měrné skupenské teplo tání ledu je 334000 J/kg, měrná tepelná kapacita vody 4200 J/kg/K K kg a měrné skupenské teplo tání ledu je 3kJ. C měrná tepelná kapacita olova. Teplota tuhnutí - teplota, při které se kapalná látka přeměňuje v pevnou. Skupenské teplo tání - teplo, které musíme pevné látce (při teplotě tání). Různé látky mají různé měrné skupenské teplo tání

měrná tepelná kapacita ledu: 2,08 měrná tepelná kapacita vody: 4,18. měrné skupenské teplo tání ledu: 334 měrná tepelná kapacita železa: 0,45. výhřevnost nafty:44 000 měrné skupenské teplo varu vody: 2240. Práce, výkon, účinnost, energie 1) Jeřáb zvedá rovnoměrným pohybem těleso o hmotnosti 2,3 t do výšky 15 m za. Měrná tepelná kapacita 4) JAK VŠE PROVEDEME? • Do odměrného válce nalijeme horkou vodu a určíme její objem a teplotu. • Do odměrného válce s horkou vodou přidáme kostku ledu o teplotě tání • V okamžiku rozpuštění ledu změříme výslednou teplotu vody. • Následně zjistíme objem vody z 5) JAK PROVEDEME VÝPOČTY Měrná tepelná kapacita ledu je 2095 J.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita vody je 4186 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg-1. Tepelné ztráty s okolím zanedbejte. Do nádoby se 5,3 kg vody o teplotě 21°C vložíme 2,6 kg ledu o teplotě -12°C. Vypočtěte teplotu směsi po vyrovnání teplot, případně kolik.

Měrná tepelná kapacita ledu Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné u přesnějších hodnot uvádět, k jaké teplotě látky se vztahuje. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку S měrnou tepelnou kapacitou vody se setkáme také u starých úsloví: Únor bílý, pole sílí, Měrná tepelná kapacita.Mějme 2 kostky ledu. Jedna má 5 kg, druhá 1500 kg. Abychom obě přibližně v celém oběhu ohřáli o 1 °C, budeme muset dodat více tepla té kostce 1500kilogramové (to dá rozum) Skupenské teplo tání, měrná telpelná kapacita - příkládek z biofyziky UK, medicína. Vloženo: 30.08.2009 17:39 Přečteno:23939 Autor: David Mizera Hlasů: 15 Hodnocení (jako ve škole): 2.0

8.3 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

 1. Měrná tepelná kapacita. Mějme 2 kostky ledu. Jedna má 5 kg, druhá 1500 kg. Abychom obě přibližně v celém oběhu ohřáli o 1 °C, budeme muset dodat více tepla té kostce 1500kilogramové (to dá rozum). Větší kostka ledu má tedy větší tepelnou kapacitu
 2. Informačné zdroje. 1. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy, SPN 1989, Jiří Mikulčák, Bohdan Klimeš, Jaromír Široký, Václav Šůla, František Zemánek. 2. Fyzika pre 7.ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, didaktis 2010, Viera Lapitková, Václav Koubek, Milada Maťašovská, Ľubica Morkov
 3. Měrná tepelná kapacita ledu je poloviční, v případě, že bychom teplo odebírali látce stále stejným výkonem, měla by směrnice naměřené křivky před tuhnutím být dvojnásobná než po tuhnutí. Směrnici křivky získáme numerickým zderivováním naměřené křivky, viz obrázek 5
 4. Měrná tepelná kapacita (specific heat capacity) Označení: c. Jednotka: J/(kg.K) Definice: Měrná tepelná kapacita je množství tepelné energie, kterou je třeba dodat při stálém tlaku, vzorku materiálu o definované vlhkosti a hmotnosti 1kg, aby se jeho teplota zvýšila o 1K
 5. vodu téže hmotnosti a teploty 70 °C. Měrná tepelná kapacita ledu je 2,14 kJ·kg-1·K . Author: Lucie Created Date: 2/24/2014 5:25:41 PM.
 6. Měrná tepelná kapacita oceli je 0,45 kJ.kg-1.K-1. Jaké teplo musíme dodat ocelovému předmětu o hmotnosti 6 kg, aby se ohřál z teploty 25 ˚C na teplotu 85 ˚C? Jaká je tepelná kapacita předmětu
 7. Měrná tepelná kapacita olova je 126 J.kg-1.K-1, skupenské teplo tání olova je 25,2.103 J.kg-1 měrné skupenské teplo varu = měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu. Abychom plyn hmotnosti m přeměnili na kapalinu, musí plyn odevzdat okolí teplo , které nazýváme skupenské teplo kondenzačn

Kalorimetr - Wikipedi

 1. Měrná tepelná kapacita (specifické teplo - 4217.8 J/kg.K) vody je třikrát větší, než u většiny ostatních látek. To způsobuje její poměrně velkou tepelnou setvačnost, které využíváme k transportu tepla třeba v ústředním topení
 2. Po úplném roztátí ledu se teplota ustálila na 60 0C. Jaké množství ledu bylo nasypáno do směsi, předpokládáme - li, že tepelná kapacita nádoby je zanedbatelná? Měrná tepelná kapacita rtuti, resp.ledu je 139,4 J.kg-1K-1, resp. 2090 J.kg-1.K-1. Zinkový a železný proužek mají při teplotě 0 0C stejnou délku 0,5 m
 3. Dodané skupenské teplo se spotřebuje jednak na zvýšení vnitřní energie soustavy (vnitřní skupenské teplo Lvi), jednak na práci, kterou vykoná plyn při.. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu
 4. Měrná tepelná kapacita závisí na látce. Měrné tepelné kapacity různých látek jsou v tab. str.138, 152. Teplo Q, které se musí dodat tělesu o hmotnosti m z látky o měrné teplené kapacitě c, aby se ohřálo o teplotu D t. Q = m × c × D t. Kalorimetrická rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při tepelné výměně. Tělesa na konci děje dosáhnou rovnovážného.
 5. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 Jkg-1K-1 a měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJkg-1. Tepelnou kapacitu kalorimetru a tepelné ztráty do okolí neuvažujte. [48 °C
 6. měrná tepelná kapacita vodní páry (J/kg K) c e měrná tepelná kapacita ledu (J/kg K) D souinitel difuze (-) d ekv ekvivalentní průměr (m) h entalpie vlhkého vzduchu (kJ/kg s.v.) h a entalpie 1kg suchého vzduchu (kJ/k

Teorie vlhkého vzduchu (II) - TZB-inf

odměrný válec, laboratorní váhy, laboratorní teploměr, tabulky, voda z kohoutku, kostky ledu. m (hmotnost ledu) t. 1 (teplota vody před rozpuštěním ledu)t. 2 (teplota vody po rozpuštění ledu)c (měrná tepelná kapacita ledu kde t je výsledná teplota vody v kalorimetru po rozpuštění veškerého ledu a c měrná tepelná kapacita vody. V reálném případě musíme do kalorimetrické rovnice započítat tepelnou kapacitu samotného kalorimetru, protože i on je zdrojem tepla pro tání ledu. Přesnější kalorimetrická rovnice má pak tvar Měrná tepelná kapacita - YouTub . Měrná tepelná kapacita. Mějme 2 kostky ledu. Jedna má 5 kg, druhá 1500 kg. Abychom obě přibližně v celém oběhu ohřáli o 1 °C, budeme muset dodat více tepla té kostce 1500kilogramové (to dá rozum) Tepelná kapacita je množství tepelné energie, požadované pro změnu teploty látky. Přezkoumá skupenské teplo tání Výpočty pro tání ledu na vodu. Zde je návod, jak definujete měrná tepelná kapacita. Definice tepelné kapacity. Tento příklad ukazuje, jak vypočítat hustotu. Co je kalorimetr Jaká bude výsledná teplota směsi 5 kg ledu -7 ° chladného s 3 kg páry 110 ° teplé? Měrná tepelná kapacita ledu je 2010 J·kg-1·K-1, vody 4200 J·kg-1·K-1 a páry 2100 J·kg-1·K-1. Skupenské teplo tání ledu je 3,35·105 J·kg-1, skupenské teplo varu je 2,25·106 J·kg-1. Příklad č. 1

Teplotní chování ledové plochy a temperovaného podloží na

Teplo - Jihlavsk

 1. Měrná tepelná kapacita je množství tepelné energie, požadované pro zvýšení teploty látky na jednotku hmotnosti. Měrná tepelná kapacita materiálu je fyzický majetek. Je to také příklad rozsáhlého majetku, protože jeho hodnota je úměrná velikosti systému, který zkoumal
 2. Měrná tepelná kapacita ledu je 21OO J·kg-1·K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kj·kg-1, měrná tepelná kapacita ledu 4180 J·kg-1·K-1. 4. V kalorimetru s vodou o hmotnosti 0,8 kg a teplotě 10°C zkapalněla sytá pára o hmotnosti 90 g a teplotě 100°C. Určete výslednou teplotu po vytvoření rovnovážného stavu
 3. Tepelná výměna prouděním probíhá díky skutečnosti, že hustota tekutin s rostoucí teplotou zpravidla klesá. Zahříváme-li např. v tíhovém poli kapalinu (nebo plyn), vzniká proudění (viz obr. 6): Chladnější tekutina má totiž větší hustotu, proto klesá dolů a vytlačuje tak teplejší tekutinu vzhůru
 4. Měrné teplo vody. Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla. vyvolávající u. kilogramů hmotnosti látky změnu teploty.: [1] udává měrné ukazatele spotřeby tepelné.
 5. je měrná tepelná kapacita vody, K. je tepelná kapacita kalorimetru a je teplota vody v kalorimetru. Odtud : 3) Určení měrného skupenského tepla tání ledu. Měrné skupenské teplo tání lze definovat jako teplo potřebné ke změně skupenství z pevného na kapalné při teplotě tání o jednotkové hmotnosti
 6. Je tato recenze užitečná Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ ⋅ kg-1 ⋅ K-1 , měrná tepelná kapacita vody je 4, 2 kJ ⋅ kg-1 ⋅ K-1 , měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ ⋅ kg-1. Vodní pára ve vzduchu je zpravidla přehřátá → při určité teplotě přejde v sytou (např. dalším vypařením vody, potom je.

Měrná tepelná kapacita Eduportál Techmani

 1. Měrná tepelná kapacita má jednotku A) 4 B) 3 C) 1 D) 2 19361 12.Jestliže je teplota dvou částí pevného tělesa různá, nastane mezi nimi tepelná výměna A) zahřátím B) třením C) vedením D) prouděním E) zářením 19363 14.11.2008 11:57:12 Vytištěno v programu doSystem - EduBase (www.dosli.cz) 2 z
 2. Měrná tepelná kapacita vody: 4200: J*kg-1 *K-1: c led: Měrná tepelná kapacita ledu: 2100: J*kg-1 *K-1: l t H2O: Skupenské teplo varu vody: 2,26*10 6: J*kg-1: l t led: Skupenské teplo tání ledu: 334000: J*kg-1: N A: Avogadrova konstanta: 6,02*10 23: mol-1: n H2O: Index lomu vody: 1,33 : Aktuální články:-Spalovací motor s.
 3. Aby roztál 1 kg ledu o teplotě 0°C, je potřeba dodat energii 333 kJ; Stejné množství energie ohřeje 1 kg vody z teploty 0°C na teplotu 80°C; Latentní teplo-měrná tepelná kapacita v bodě změny teploty: přibl. 330kJ/m².
 4. Měrná tepelná kapacita vody: Teplota varu vody: 2. Do konvice natočte půl litru vody a změřte její teplotu. Pak zapněte konvici a měřte čas, po který se voda ohřívala, než se začala vařit. Údaje si zapište. Teplota vody před začátkem ohřívání: Doba ohřívání vody: 3
 • Rage 2 timeline.
 • Počet mléčných zubů.
 • Zahradní železnice g.
 • Nůžková zdviž.
 • Chevrolet konfigurátor.
 • Umění 20. století.
 • Náramky přátelství abeceda.
 • Obal na huawei p smart 2019.
 • Jistě pane premiére epizody.
 • Plank na míči.
 • Yak band.
 • Pracovní oděvy praha 4.
 • Sport wiki.
 • Promoce czu fzp 2019.
 • Modely 1:6.
 • Redoxní reakce video.
 • Kazetový videorekordér.
 • Bleach toshiro hitsugaya.
 • Rozdíl mezi dvojitým a zdvojeným oknem.
 • Lingwa slovní zásoba němčina.
 • Ztuhlý krk bolest hlavy.
 • Rozbity talir znameni.
 • Steam cz.
 • Cerrar časování.
 • Příruční slovník jazyka českého.
 • Klub poslední naděje ocenění.
 • Bulka v pochve v tehotenstvi.
 • Dj začátečník.
 • Dračí lodě přerov program.
 • Zjevení janovo rozbor.
 • Pololetní test z českého jazyka pro 4 třídu.
 • Avokado orech.
 • Snížení stavebního otvoru pro dveře.
 • Illustrator oříznutí objektu.
 • Pony club hry.
 • Zive ploty eshop.
 • Marek orlík opava.
 • Akrylový gel liquitex zdroj https www drevostavitel cz clanek video tisk na drevo.
 • Chalva složení.
 • Polynesie letenky.
 • Sms pri platbe kartou.