Home

Starověké řecko malířství

Malířství starověkého Řecka a Říma, VV - Výtvarná výchova

Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. Na přelomu 7. a 6. století vzniká filozofie jako pokus odpovědět racionálně na otázky týkající se světa a života (Jak vznikl svět, Co je jeho podstatou, Jak poznat svět, Jaký je smysl života, 11. až 1.stol.př.n.l. - Řecko, pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři: Geometrická doba je charakterizována ornamentálním stylem ve vázovém malířství v archaické období byl dokončen rozpad rodové společnosti, je to rané období řecké atiky - městské státy (Sparta, Athény, aj.). V roce 776 př.n.l. jsou. MALÍŘSTVÍ V Řecku působili i slavní malíři, jejichž monumentální malby zdobily stavby v různých řeckých městech a svatyních. V Athénách např.vyzdobil slavný malíř Polygnotos z Thasu se svými spolupracovníky malované sloupořadí (stoá poikilé) a v Delfách budovu zvanou lesché, která sloužila k besedování Starověké římské malířství, tedy malířské umění starověkého Říma, patří mezi významné doklady umělecké vyspělosti římské civilizace.Spolu se sochami a reliéfními prvky zdobila výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských či funerálních staveb. Významné byly triumfální nástěnné malby oslavující vítězství. Hodnocení referátu Starověké Řecko. Starověké římské malířství, tedy malířské umění starověkého Říma, patří mezi významné doklady umělecké vyspělosti římské civilizace. Spolu se sochami a reliéfními prvky zdobila výmalba interiéry a exteriéry mnoha římských soukromých, veřejných, náboženských či.

Starověké Řecko. Nejstarší civilizace vznikaly v oblasti Egejského moře, navazovali na Mykénskou a Mínojskou kulturu. První, kdo využil předností těchto civilizacích byli Féničané, kteří zde rozvinuli námořní obchod. Malířství - žádné fresky apod. se nezachovaly, pouze na keramických vázách. 7) DIVADLO. MALÍŘSTVÍ - červenofigurový styl výzdoby keramiky. Ve 4.st. vynikl náhrobek postavený v maloasijském Halikarnássu pro vládce Mausóla - podle tohoto Mausóleia pozdější označení v Římě pro náhrobek císařů jako mauzoleum. STAROVĚKÉ ŘECKO.

Starověké Řecko a Řím - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy -vázové malířství - zdobení váz - nejprve geometrické tvary, poté figury - Korint a Athény klasická řecká zdobená váza-600 - černé figury na červeném pozadí-300 př. Kr. - červené figury na černém pozadí - oblíbenější-keramika - vývoz-amfory - na olej, úzké hrdlo, korek, zalité voske Starověké Řecko 6.03.2013 | 23 965 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - starověk , Studijní materiály - starověk - starověké řecko V novém článku vám přinášíme informace o Starověkém Řecku, jeho kultuře, nejznámějších městech, osobnostech a pojmech, které přetrvaly dodnes

Umění Řecka ARTMUSEUM

Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 3.díl - Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura, Náboženství.Po tomto díle následuje Starověké Řecko II.- Válka Perská, Peloponéská, Makedoni Starověké Řecko. Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 3. Starověké Řecko Titulek: 3. Starověké Řecko Malířství: geometrický sloh, od 7.století př.n.l. se objevují motivy orientálního původu Keramika - Korint, Athény - vázy zdobené černými figurkami, později červenými. Keramika a malířství One thought on Starověké Řecko II. - Válka Perská, Peloponéská, Makedonie Skompasem.cz 11.1.2013. Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora

 1. -2- STAROVĚKÉ ŘECKO Mykénské Řecko(1600 -1100 př.n.l.) první trvalé osídlení oblasti Peloponésu kolem roku 3000 př.n.l., pod vlivem Kréty 1900 př.n.l.příchod řeckých kmenů Achájůze severu kočovné kmeny, zaostalé, ničí starší osídlen
 2. 3) starovĚkÉ Řecko Na území dnešního Řecka se v průběhu celého 2 tis. Př.n.l. usazovaly řecké kmeny. Postupně osídlili nejen Řecko, ale celou egejskou oblast a pobřeží Malé Asie
 3. Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.)
 4. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období
 5. Starověké státy. Starověký Egypt; Sochařství starověkého Egypta; Kultura ve starověké Mezopotámii; Antika. Antická filozofie; Mínojská a Mykénská kultura; Antické Řecko; Etruské umění; Římská architektura; Románské období. Předrománské umění; Románská architektura; Románské sochařství a malířství.
 6. Umění starověké Číny. rozlišuje se podle epoch vládnoucích dynastií; těžiště je zejména v kaligrafii, malířství a užitém umění; jedna z nejstarších civilizací v rámci její vyspělosti . Dynastie Šang a Cou (3000 - 1000 př.n.l.) rozvíjí se zpracovávání kovů bronz (slitina mědi a cínu) objev papír
 7. Řecké malířství, dnes známé jen z vázových maleb, se vyvinulo od abstraktního k figurál-nímu pojetí, které usilovalo o iluzi prostoru. Nejstarší nádoby nesou geometrické vzory. Od 8. stol, př. Kr. se objevují první stylizované výjevy, nanášené štětcem. V polovině 6. stol. př. n. l. začínají vývo

HISTORY of ART: Umění antického Řeck

Malířství. Malířství bylo využíváno pouze na freskách. Dalším zdobným prvkem byly vázy. Na nich malovány výjevy ze života bohů - nejoblíbenější námět byla Trojská válka. Náboženství. Řekové byli polyteisté, jejich bohové měli lidské vlastnosti i chyby, nosili jim milodary -po vyvrácení mykénského panství (kolem r. 1200) následovalo temné období - tohle období trvalo více než 300 let - rozkvět: řecké umění po pádu Mykénského světa začíná v Athénách (asi před r. 1000) dochovalo se: sochařské památky z mramoru nebo bronzu - nádobí z pálené hlíny s malovanou výzdobou, které sloužil Starověké Řecko 16 ♥ Julie a Renáta ♥ 4. Starověké Řecko ŘECKÁ MALBA o Řecké malbě nevíme téměř nic, jedinou představu si děláme z VÁZOVÉHO MALÍŘSTVÍ přesto, že neexistují téměř žádné doklady, víme že: architektura byla polychromovaná a Řekové měli ve svých domech obrazy i fresky 1

Starověké Řecko . POJMY: MIMÉZIS- jednota obsahu a formy. KÁNON- matematický poměr krásy a harmonie, ideální proporce lidské postavy (tělo=7x hlava) ANTROPOCENTRISMUS- mírou všeho je člověk . VÁZOVÉ MALÍŘSTVÍ:-v 7.století vliv orientu, vrchol v 8.století. Starověké Řecko Mykénské období řeckých dějin. 2 000 př. n. l. - příchod 1. řeckých kmenů. Obživa: pastevectví, chov dobytka, zemědělství (málo úrodné půdy) rybolov. Centrum: Mykény - v čele státu panovník ( Agamerón) Pohřbívají v šachtách - hrobech se zlatými poklady. Vysoká úroveň řemese Otrokářský řád- otroci x svobodní na nich postaveny celé starověké Řecko Demokracie- každý svobodný mohl být volen do jakékoliv funkce Atropocentrismus- všemu dávat podobu člověka, bohové kladny i záporné vlastnosti, vliv na mytologii Klasičnost = dokonalost- základ evr. kultury, smyslové a rozumové vnímání Ideál. Řecko Podrobnější informace naleznete v článku Starověké Řecko. Kulturní vývoj ve starověkém Řecku na přelomu 5. a 6. století př. n. l. vedl k počátku klasického období, epochy, která se vyznačovala dokonalostí filozofických, politických a kulturních myšlenek malířství - výzdoba keramických nádob, nástěnné malby na Knosu, zůstali také fresky, řecká pevninská keramika= geometrická, nejvíce se malovali tréninky atletů a bohové STAROVĚKÉ ŘECKO A HELÉNISTICKÉ STÁTY. VZNIK NEJSTARŠÍCH STÁTŮ, JEJICH VÝZNAM PRO ROZVOJ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI

Malířství výzdoba keramických nádob, džbánků na olej, váz obnovena athénská Akropole zničená v řecko-perských válkách výstavné veřejné stavby - divadla, stadiony, knihovny, kasárna V době rozkvětu starověké klasické kultury se do Athén sjížděli učenci, básníci a umělci. Helénistické malířství Helénismus představuje vrchol řeckého malířství. Z originálních maleb - tzv. deskových Adkins, L.: Starověké Řecko: encyklopedická příručka, Praha 2011 Durando, F.: Starověké Řecko, Praha 2011 Seznam použitých webových stránek Váš průvodce světem umění. visits since Dec 19, 200

Dějepis - mossctyri

MALÍŘSTVÍ Bylo dosaženo tak vysokého stupně iluzionismu, že imaginární prostor fresek opticky zvětšoval celou místnost. Plocha zdi byla většinou rozdělována malovanými architektonickými prvky, mezi nimiž se otvíraly průhledy na městskou či venkovskou krajinu, případně byl divákovi nabídnut pohled přímo do ulice Starověké Řecko - Referát je možné využít jako maturitní otázku z dějepisu. Obsahuje výčet dějin Starověkého Řecka od období osídlování řeckého území až po 2. století př.n.l., kdy Řecko podlehlo Římu. Současně přikládám i řeckou kulturu. Mykény, Sparta, Athén název DUM Antické sochařství a malířství metodická poznámka k využití Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium Starověké Řecko- maturitní otázka 3/3. Kategorie: Umění/hudba. která se věnuje popisu vývoje umění ve starověkém Řecku z pohledu sochařství, malířství a architektury. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Gotika u nás a v Evropě - maturitní otázka 2/3

ŘECKO CHARAKTERISTIKA hlavní město- Athény oficiální název- Řecká republika měna- euro úřední jazyk- řečtina, kromě řečtiny se domluvíte anglicky sousedící země- Turecko, Makedonie, Bulharsko, Albánie rozloha: 131 957 km2 počet obyvatel: 10 647 529 státní zřízení: republika čas: v zimě je plus jedna hodina, od konce března do konce září plus dvě hodiny. starověké řecko. Příklad věty s starověké řecko, překlad paměť Doufáme, že je to kopie starověké řecké malby, protože se nám ze starověkého řeckého malířství nezachovalo téměř nic. OpenSubtitles2018.v3. Našli jsme pikto grafy ve starověkém Řecku a starověk. ANTICKÉ ŘECKO. 11. až 1.stol.př.n.l. - Řecko, pobřeží Malé Asie, ostrovy v Egejském moři; 1. PROTOGEOMETRICKÁ doba - 11.-10. stol.př.n.l. (ornamentální. Starověké státy vznikaly v oblastech s teplým podnebím a v okolí velkých řek, které pravidelně zaplavovaly okolí.Jedná se o oblasti v Africe kolem Nilu, v Asii kolem řek Eufrat a Tigris, dále kolem řek Indus a Ganga a v neposlední řadě v Číně kolem řeky Jang-c-ťiang a Chuang-che

Antika - Řecko - Dějiny uměn

 1. kontextem starověké řecké literatury. Nejen slovy, ale hlavně obrázky. ŘECKO - sochařství, malířství. JEDEN ZE SEDMI DIVŮ SVĚTADiova socha v Olympii v představách rytce (16.st.) ŘECKO - jazyk a písmo. 3 hlavní dialekty jazyka: iónský → attičtina (Attika=Athény a okolí).
 2. Kolem 3. tisíciletí před Kristem začaly vznikat první starověké státy. Nejstaršími oblastmi, které jsou s těmito počátky spjaty, byly Kréta, Kykladské souostroví a samozřejmě Řecko. To během 8. až 6. stol. před Kristem zažilo takový vzestup, že se o tomto období hovoří jako o řeckém zázraku
 3. Starověké Řecko život v Řecku. 12/ Všední den: - bydlení: a) soukromé bydlen - malířství - dochovalo se jen na vázách a mozaikách a v římských kopiíc
 4. Start studying Starověké Řecko, antika a její význam pro Evropu. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. starověké řecko. Příklad věty s Starověké Řecko, překlad paměť Doufáme, že je to kopie starověké řecké malby, protože se nám ze starověkého řeckého malířství nezachovalo téměř nic
 6. Otázka: Antické Řecko Předmět: Dějepis Přidal(a): bubu Antické Řecko antiquitas = starý věk Bez civilazace antického Řecka a Říma by nikdy nevznikla dnešní civilizace antika měla značný vliv na kulturu, myšlení a další oblasti života Kykladské ostrovy došlo zde k rozvoji kultury a obchodu především na ostrově Délos

dějepis.co

STAROVĚKÉ ŘECKO-KULTURA. Malířství - Obrazy se nedochovaly - Pouze malované keramické vázy a sošky - zvířecí motivy - geometrické tvary. Divadlo •Vyvinulo se z náboženských zpěvů a tanců zejména na počest boha Dionýsa •Druhy her Starověké a raně křesťanské umění 1. Kykladské a minojské umění 2. Mykénské umění - charakter a periodizace, vztah k řeckému umění 3. Řecko: počátky řeckého umění 4. Řecko: Archaické sochařství a architektura 5. Řecko: Architektura a sochařství klasického období 6. Řecko: Vývoj malířství (6-5. st.) 7

6 Architektura a stavitelství antického řeck

Starov ěká Indie Povodí řeky Indus - rozvoj prvotní kultury, která dala název celému poloostrovu Indie. 1500 p ř. n. l. - vpád indoevroých kmen ů ze západu vývoj v této oblasti zastavil, tyto kmeny s Starověké Řecko - maturitní otázka. Kategorie: Dějepis. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Kromě matematiky a filozofie, zmiňuje také architekturu, sochařství, malířství a olympijské hry. Obsa STAROVĚKÉ ŘECKO - řecká kultura sahá do doby broznové (kolem 3000 př. n. l.) Egejská kultura (cca 3000 - 1100 př. n. l.) MALÍŘSTVÍ - vázové malířství → umělci byli mistry černofigurální a červenofigurální techniky, červenofigurální technika byla později používanější než černofigurální.

Antika - Řecká kultura - Umění - Referáty Odmaturu

Starověké Řecko Antika -vrchol dějin starověku → 1000 př.n.l. - 500 n.l. -období dějin Starověkého Řecka a Říma -Jižní část Balkánského poloostrova -zhruba od r. 2000 př.n.l. pronikají do Řecka řecké kmeny: Iónů, Achájů, Dórů -vzniku jednotného státu bránila horstva → odlišný společenský i kulturní vývoj jednotlivých částí Řecka. STAROVĚKÉ ŘECKO-KULTURA Malířství - Obrazy se nedochovaly - Pouze malované keramické vázy a sošky - zvířecí motivy - geometrické tvary. 14.04.2020 9 Divadlo •Vyvinulo se z náboženských zpěvů a tanců zejména na počest boha Dionýsa •Druhy her Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální V době Periklově se vytvořily dvě nové techniky vázového malířství, a sice červené figury na černém podkladě a technika bílých figur. Příklady keramiky z doby Periklovy - uplatnění bílých figur a bílé barvy Durando, F.: Starověké Řecko, Praha 2011 Seznam použitých webových stránek

Starověké Řecko, 6. třída 16. 3. 2020. Starověké Řecko Úvod Život ve starověkém Řecku. Přírodní podmínky •řecká nejstarší civilizace vznikla v egejské oblasti. •Kromě vysokohorských oblastí jsou podmínky v Egejské Malířství •Snaha zachytit skutečnos Praha, SPN, 1973, 450, 5., přeprac. a dopl. vyd., 8°, OCPl. s Ob Starověké Řecko - Uniepedie. Parthenón - symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je termín pojednávající o historickém období řeckých dějin, které začalo kolem roku 800 př. n. l. a skončilo v době . Dějiny antického starověku - Pedagogická fakult malířství. sochařství Starověké Řecko - Zkuste prosim Starověk ø 88.2% / 1832 × vyzkoušeno; Antika Starověk ø 77.3% / 5719 × vyzkoušeno; Římská historie Starověk ø 70.9% / 5582 × vyzkoušeno; Starověké Řecko - těžký a dlouhý test Starověk ø 56.4% / 3409 × vyzkoušeno. Starověké Řecko - od schématu k ideálu /archaické a klasické období/ a od ideálu k realitě /helénismus/, Kréta, Mykénská civilizace z pohledu na architekturu, sochařství a vázové malířství. Antický Řím a křesťanská antika, Etruskové - architektura, sochařství, malířství, katakomb

Řecko má 10 let na přípravu, vytváří protiperský spolek v čele se Spartou. Xerxes se rozhodl se svou armádou (asi 1 mil. vojáků) jít po souši, vyrazil ze Sardy. Důležitým bodem je soutěska Theromopyly, kterou hlídá 300 sparťanských vojáků s jejich králem Leonidem, Peršané jim vpadnou do zad a všechny pobijí Historie řecké kultury je jedním ze zdrojů a hlavních vlivů i naší evroé. To platí samozřejmě i pro jednu její součást, a to pro hudbu, o které pojednává článek Starověká řecká hudba a hudební nástroje.Nyní se však zaměřme na jednu její konkrétní složku, a to na dechové hudební nástroje Starověké státy. Klasické otrokářské zřízení Řecko Mykénská civilizace Ještě před mykénsko civilizací byla v Řecku (Starověké Řecko, Dějepis referát) Řecká agora je místo společenského života starověkých Athéňanů, které je mimo jiné považováno za místo vzniku demokracie Ancient Greek Sandals are handmade locally by skilled craftsmen using traditional. Malířství a mozaiky DUM 17_Antický Řím. Malířství a mozaiky. TL 18_Starověké Řecko a Řím. Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury DUM 18_Antické Řecko a Řím. Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury

Starověké římské malířství - Wikipedi

Starověké Řecko a Řím. Středomoří Řecko Městské státy a kolonizace. V oblasti Egejského moře nastaly po zániku mykénské kultury zásadní sociální proměny a zvraty vyvolané novou invazí kmenů ze severu. Tato doba se kvůli chybějícím soudobým pramenům nazývá temným obdobím. Po jeho skončení započala na. Válka za nezávislost probíhající v roce 1822 byla úspěšná a Turci byli vyhnáni z Athén. Ne však na dlouho, vrátili se o čtyři roky později a potlačili řecké povstání. Řecko nakonec v roce 1830 vyhlásilo nezávislost a za dva roky se Athény staly hlavním městem státu Studijni-svet.cz || Starověké Řecko - maturitní otázka z dějepisu (5) Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop. Starověké Řecko. Samozřejmě, mluvíme o Řecku, nebo spíš o tomstarověcí Řekové. Byli považováni za lidi, kteří zažili neuvěřitelné pocity vůči jedinečným formám. Kromě toho existoval vhodný materiál, díky němuž se Řekové stali proslulými po celém světě Řecká keramika . Malířství se prosazovalo především při výzdobě keramických předmětů. Už v 8. st. př.n.l. se v Řecku vyráběly vázy mnohdy značných rozměrů (výška až 150 cm), číše, džbány, poháry a další nádoby zdobené často figurálními motivy s výjevy jak z běžného života (slavnosti, tance, cvičení, pohřby) nebo ze života bohů a hrdinů.

Starověké řecké malířství starověké řecko

 1. Řecko Kurz se věnuje především období mezi koncem 6. a 4. století př. Kr., kdy Řekové vytvořili základ západní výtvarné tradice. Studenti se seznámí s klasickými výtvarnými díly (architektura, sochařství, malířství a užité umění) a jejich významem pro další vývoj světového umění
 2. Starověké Řecko bylo ovlivňováno kulturami spousty národů - mísila se zde kultura ze severu, z mínojské Kréty, něco Řekové okoukali od Egypťanů a třeba písmo od Féničanů. Vynalezli parní turbínu a čep, takže si mohli vyrábět kružítka, nůžky a kleště
 3. Starověké umění . Egyptské umění 14.1.4. Řecko První neolitické osady se v Řecku objevují již v 7. tisíciletí př. n. l. Tamější obyvatelé se živili chovem ovcí, vepřů, skotu a koz, pěstovali také obilí, což je dokázáno nálezy kamenných srpů a drtidel. Malířství začíná až na počátku 14. století.
 4. Řecko - opakování: Řekové nazývali svou zemi (H - 1). Obyvatele jiných zemí považovali za (b - 2). Starověké Řecko zahrnovalo asi (3) městských států zvaných poleis, v jednotném čísle (4). Spojovaly je (j - 5), (o - 6) a víra v bohy sídlící na (7). Bohům vládl (8)
 5. 3. Starověké ŘECKO a Antický ŘÍM ŘECKO - 1. civilizace - Mínojská kultura - nejvýzn. Město Mykény - Mykénská kultura - nástěnné malby - příroda, lidé, delfíni, chobotnice čerpali z Egyptských vzorů akrobati přeskakující býky - fajáns - keramika pokrývaná sklovinou architektur
 6. Dílo je rozděleno na tři tématické části - první část obsahuje loučení se /starověké řecko, starověký řím, jediné neantické je víra/, druhá část - zážitky ze středomořských cest /Z koruny žhavých plamenů pozřela na mne Panna v Chartres/, v poslední části oslavuje život, opíjí se /Zpívá se tančí.
 7. STAROVĚKÉ ŘECKO Předarchaické období (12. až 9. století BC), archaické období (8. až 6. století BC), klasické (5. až 4. století BC), helénistické (4. až 1.století BC), z Řecka vychází mnohé kultury, původ řecké civilizace není znám, otrokářství Rysy uměn

VY_32_INOVACE_17_16 Základní vzdělávání - Člověk a umění - Hudební výchova Název: Hudba v pravěku a starověku Anotace: Prezentace, která slouží k osvojení si základních znalostí o vzniku a historii hudby jako takové V době renesance vzniklo mnoho uměleckých předmětů, které dnes mají nepředstavitelnou cenu. Podobně jako v umění mělo toto období veliký vliv na celou kulturu a společnost Starověké Řecko a Řím podněcovaly vytvoření evroého práva jako zvláštního regulátora vztahů mezi státem a občany. Úspěchy starobylé kultury, i přes zapomnění ve středověku, byly znovu přehodnoceny a vytvořily základ pro rozvoj různých oblastí znalostí v západním světě v nové době Riskuj - starověké Řecko Pověsti a báje hravě 188,65 kB Mgr. Jarmila Karlovcová: 17. 02. 2016: 6354: Řecké sochařství a malířství.

Starověké Řecko - Dějepis - Referáty Odmaturu

Řecko - vyvrcholení starověké kultury a umění - život prostoupen hudbou - olympijské hry, slavnosti, vzdělání, soukromý život - malířství - technika šerosvitu, náboženská témata - Petr Brandl, Petr Paul Rubens - literatura - Bohuslav Balbín, John Milto Starověké řecké amfora na obrazech myloview. Nejlepší kvality obrazy, , fototapety, nálepky, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Malířství. Úroveň římského malířství dokládají vykopávky z Pompejí, města pohřbeného roku 79 našeho letopočtu pod vrstvu sopečného popela, kde byly odhaleny malované interiéry přepychových vil. Mezi iluzivními barvami nalezneme napodobení mramoru, ornamentální malbu i obrazy krajin pokrývající celou stěnu Významné fresky z 16. století představují klíčovou fázi vývoje post-byzantského malířství. Velký Meteoron Vstupné a otevírací doba klášterů Meteora. Vstup do všech klášterů je zpoplatněn částkou okolo 3 € za každý zvlášť. Co se týče otevírací doby, ta je pro každý klášter jiná. ŘECKO - STAROVĚKÉ. Nejvýznamnějším obdobím v dějinách Řecka je bezesporu tzv. Antické nebo také Starověké Řecko. Začíná kolem roku 800 př. n. l. a končí v době rozmachu křesťanství. Tehdejší civilizace měla velký vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filosofii, vědu a umění

Antická moudrost radí, aby společnost podporovala své čtyři základní nosné sloupy: náboženství, politiku, umění a filosofii. Pak se může stát chrámem, důstojným příbytkem bohů. Řecko v době Periklově je příkladem společnosti, která této dokonalosti dosáhla Starověké Řecko. Hlavní rysy antických civilizací: přímořské civilizace. prosazování částečné rovnosti (otrokářské demokracie) vzdělání. otrokářství ne patriarchální. Periodizace řeckých dějin. Pře. d. helénské . období -cca 2500 - 1100 př. Kr. Temné období - 1100 - 800 př. Kr. Archaické období - 800. Malířství, sochařství Kniha Starověké Řecko, Temné dějiny přináší fascinující a poučné nahlédnutí do temných hlubin této starodávné civilizace. V této řadě najdete: Starověký Řím - Říši Aztéků - Americký Divoký západ . Ostatní s tímto titulem kupují

Starověké Řecko a Antický Řím. Řecko - 1. civilizace - Mínojská kultura - nejvýzn. Město Mykény - Mykénská kultura - nástěnné malby - příroda, lidé, delfíni, chobotnice. Starověký Egypt a mezopotámie - rozvoj - závlahové zemědělství - civilizace se usazovali v povodí velikých řek. Surrealismu 2. Starověké Řecko + Kréta a Mykény 3. Starověký Řím + raně křesťanské umění 4. Románské umění v Evropě a v českých zemích 5. Gotická architektura a malířství v Evropě 6. Gotická architektura a desková malba v českých zemích 7. Italská + florentská + benátská + zaalá renesance 8 Hry měly podobnou náplň jako hry olympijské, soutěžilo se na nich v atletických, ale i v jezdeckých disciplínách a navíc ještě v recitaci, hudbě a v malířství. Starověké korintské mýty říkají, že Poseidon získal tuto zemi po sporu sbohem Heliem Žáci se formou prezentace seznámí se základními informacemi o divadle, filosofii, stavitelství, sochařství, malířství a o antických olympijských hrách ve starověkém Řecku. Žáci odpovídají na otázky související s tématem, pracují s učebnicí Řecko První doklady . Kr. Sportovní disciplíny byly opět totožné s olympijskými, probíhaly zde dále soutěže v hudbě, recitaci, malířství. Odměnou byl věnec z celerových listů, později z větví pinie (Zamarovský) nebo věnec z miříku, později smrkový (Šílený)

EU, ESF, MSMT CR projects. Šablona V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol - dějepis 4 ucelené sady vzdělávacích materiálů pro čtyři tematické oblasti Starověké ŘECKO a Antický ŘÍM. ŘECKO - 1. civilizace - Mínojská kultura - nejvýzn. Město Mykény - Mykénská kultura Vázové malířství - geometrická výzdoba - kobercový styl - černofigurový styl - amfora - hydria - kylix - lékytho Zamýšlí vypadat víc jako bůh, mladší, věčný. Jde o nového vládce říše, který využívá sochy ke komunikaci svého záměru. Chce zapůsobit na své obecenstvo, na ty, kterým vládne. Identita, kterou chce zobrazovat a komunikovat, má aspekty zbožňování a odkazuje na starověké Řecko Starověké řecko, vektorové pozadí na obrazech myloview. Nejlepší kvality fototapety, , nálepky, obrazy, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Kupte knihu Starověké Řecko od Sean Callery na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

STAROVĚKÉ ŘECKO - U

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Starověké Řecko - periodizace, charakteristické rysy výtvarné kultury - architektura, sochařství, malířství. 5. Etruskové a Starověký Řím Etruské umění. Řím - periodizace, charakteristické rysy výtvarné kultury - architektura, sochařství, malířství. 6. Křesťanská antika a předrománské uměn 3. Mohamed roku 622 odešel z Mekky před pronásledováním do Medíny a zahájil svatou válku. Rok 622 je je považován muslimy za rok 1 = počátek letopočtu. 4. Jeho nástupci (chalífové) pak dobyli střední Asii, sever Afriky.Roku 711 obsadili Španělsko.Zastaveni byli až 732 Karlem Martelem u Poitiers. Od 12. století pak křesťané dobývali nazpět - 1492 vyhnání Arabů ze.

PPT - Zlínský kraj PowerPoint Presentation - ID:2070055

Video: Starověké Řecko a Řím: referá

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN UMĚNÍ OD PRAVĚKU PO KONEC 19. STOLETÍ Školní rok 2020/21 přinese opakování úspěšného kurzu dějin umění do 19 století. Přiďte si zopakovat historii umění v unikátním prostředí hlavního sálu Winternitzovy vily. Naše úžasné přednášející vás během 20 lekcí provedou uměním od p Starověké Řecko - městské státy POLIS youtube - Starověké Řecko 1/5 (1 díl cca 10 min.), Stručné dějiny Evropy (rané, archaické a klasické Řecko) Fyzika: Opakování zrod, typické znaky staveb (stavby v ČR), sochařství, malířství, móda, vzdělanost (latina x čeština), školy. (14.10.2019) Ideál krásy a harmonie (krétské a mykénské umění, starověké Řecko) - (23.3.2020) Magie detailu (malířství severní a střední Evropy 15. a 16. století - Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hieronymus Bosch,. Kniha, Autor: Fink, Gerhard, Cena: 200,- Velmi dobrý stav, kniha téměř jako nová. Edice Co, jak, pro

PPT - Zlínský kraj PowerPoint Presentation, free downloadNovověk (14 - 16 století) - презентация онлайн

Starověké Řecko. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart. product (empty) Košík je prázdný. a) dadaismus - dada=dětské žvatlání, reakce na nesmyslný svět, literatura bez obsahu b) surrealismus - nadrealismus, hledání nové reality, fantastična, umělec tvoří podvědomě, nesnaží se o racionalitu, vliv snů, halucinací (i experimentů s drogami), je spjat s psychoanalýzou S. Freuda (S. Dalí, J. Miró, J. Gris) c) kubismus - v malířství rozklad jevů na. Románské sochařství, malířství a umělecké řemeslo v Evropě 7. Gotická architektura v Evropě 8. Gotické malířství a sochařství v Evropě Starověké Řecko, Praha 2011. Reynold Higgins, Minojské a mykénské umění, Praha 1973. Oldřich Pelikán, Dějiny antického umění, Praha 1975

 • Tommee tippee termoska.
 • Vyrážka na genitáliích u žen.
 • Ethereum address.
 • Enya music.
 • Domácí dokrmovací směs pro papoušky.
 • Změna opatrovníka.
 • Perrie edwards 2019.
 • Vypínač tango s kontrolkou.
 • Stewjon.
 • Bezpečnostní strategie čr 2019.
 • Power joga wiki.
 • Muhammad.
 • Čerpání dovolené po mateřské 2018.
 • Malá televize bazar.
 • Ben e. king stand by me jiné verze této skladby.
 • Barbora vaculíková instagram.
 • Mms paraziti.
 • Americký vrtulník.
 • Nájezdová rampa pro invalidní vozík.
 • Štípnutí komárem borelioza.
 • Česká fotbalová reprezentace soupiska.
 • Jednací řád vlády.
 • Starověké řecko malířství.
 • Irigografie příprava.
 • Revolvery taurus recenze.
 • Ceny jízdného.
 • Akord b na kytaru.
 • Joga online.
 • Klenoty tv swarovski.
 • Půjčovna aut praha 8.
 • Iphone 4 alza.
 • Ctek multi xs 4003.
 • Zákon o ochraně osobních údajů 2019.
 • Chodítko vysoké s opěrnou deskou.
 • Meningitida následky.
 • Domov liberec.
 • Karaoke software.
 • Citáty o koních a lidech.
 • Velkokníže vladimír.
 • Těkavé látky příklady.
 • Vlasy muzikál postavy.