Home

Ročníková práce osnova

Jak má vypadat ročníková práce BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR

Ročníková práce bude mít 15 stran textové části, počet stran práce může být podle tématu vyšší. Počet stránek příloh není omezen.Je vhodné dodržovat účelnost. Obrázky zařazené do textu se započítávají do rozsahu práce. Text práce je tištěn na stránky formátu A4, písmo velikosti 12, řádkování 1,5 Ročníková práce bude mít 20 stran textové části, počet stran práce může být podle tématu vyšší. Pokud budou v obsahu práce převažovat výpočty, vzorce, tabulky, grafy apod., může být její minimální rozsah snížen na 15 stran (o tomto snížení vždy rozhodne vedoucí práce) Ročníková práce úvod. Ročníková práce a její úvod - to je bod, okolo něhož je vždy spousta nejasností. Úvod ročníkové práce má velmi podobnou formu jako např. u seminární práce či semestrální práce. Jeho účelem je nastínit téma, metodiku a cíle, jež si ročníková práce předsevzala Ročníkové práce se budou žáci věnovat v době mimo vyučování. Uspořádání práce . Titulní strana. Autorský abstrakt - anotace (do 15 řádků), klíčová slova (max. 10 slov) Obsah práce, osnova. Úvod. Vlastní práce. Závěr-práce musí obsahovat závěr, kde autor rozebere, čím ho dané téma obohatilo a rozšířil Ročníková práce Šablona ročníkové práce 4. ZÁVĚR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce imperdiet viverra euismod. Ut rhoncus arcu sit amet est ornare ut semper sem congue. Maecenas malesuada tellus non dui pharetra tristique. Aenean rutrum nibh at metus feugiat dapibus

Napisemezavas.cz - Ročníková práce

Úvod a závěr seminární práce- jak na to? Ačkoliv se běžně jedná o podceňované části práce, právě úvod a závěr je velmi často při hodnocení nejvíce důležitý a u rozsáhlejších seminárních prací je to mnohdy jediné, na co se vyučující zaměří Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít pro uvedení, z jakého předmětu je tato práce a pro údaje v pravém dolním rohu stránky Úvod absolventské práce slouží k tomu, aby si čtenář hned na začátku udělal jasnou představu, o jakém tématu absolventská práce pojednává (a jak úzce je toto téma vymezeno), pro jakou metodu se autor díla - absolventská práce rozhodl, jaké cíle si předsevzal, případně jaký je jeho osobní vklad do této. Ročníkové práce pro 9. třídy - 2020/21. Ročníková práce je jednou z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Žáci naší školy ve svých pracích již po několik let prokazují velmi dobrou úroveň psaného i mluvního projevu Jakou formu má mít ta Vaše osnova, by Vám měl říct vyučující češtiny. Neexistuje jednotné pravidlo pro její úpravu. Záleží opravdu na učiteli . Důležité je, aby práce měla nějaký úvod, pokračovala zápletkou (a vším kolem ní) a končila vhodným závěrem, tedy logicky uspořádané myšlenky

Vzor bakalárky - inšpirujte sa!

VEDOUCÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE: CÍL(E) PRÁCE: OSNOVA (STRUČNOU OSNOVU VYPLŇUJÍ STUDENTI, KTEŘÍ MAJÍ S TÉMATEM JIŽ NĚJAKOU ZKUŠENOST.): TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRACÍ - PŘIHLÁŠKA. Title: ROČNÍKOVÁ PRÁCE Author: magda Last modified by: ogb Created Date: 2/1/2013 10:38:00 AM Other titles: ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Ročníkové práce pro studenty 3. ročníku gymnázia ve školním roce 2019/2020. Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni Ročníková práce je jako vždy individuální záležitostí, kvůli rozdílným a zvláštním požadavkům daných škol. I s tímto se počítá když zadáváte vaši žádost. Zaručujeme, že profesionální redaktoři znají jak správně napsat ročníkovou práci, jakou má mít strukturu, obsah atd Podnikatelský záměr - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c Ročníková práce z biologie. Tato část práce mapuje1) a popisuje historii zkoumaní daného jevu, kdo se jakým problémem zajímal, zda-li mezi více autory nastala shoda atd. Poznámky: 1) mapuje - výraz mapování se používá ve smyslu pokrýt a vytyčit rozsáhlost zkoumaného jevu

Ročníkové práce - zs-janskeho

Osnova Pokud chcete absolvovat ročníkovou práci, musíte si nejdříve registrovat a zapsat předmět Ročníková práce v IS. Během září si každý student zvolí svého konzultanta a dohodne se s ním na konkrétním tématu práce Vedoucí práce - téma 1 - 4 Vlasta Veselá, vedoucí práce - téma 5 a 6 Yvona Helebrantová Český jazyk - G3.B, A. Paulenková 1. Tetování 2. Graffiti 3. o neodvál čas - artefakty kolem nás 4. Pojmenování ulic ve Znojmě 5. Gránice - vlastivědný průvodce 6. Turistické průvodce v proměnách času 7 Nedílnou součástí bakalářské / diplomové práce je i její abstrakt. Jak napsat takový abstrakt si popíšeme v následujících pár odstavcích. Abstrakt obdobně jako anotace slouží čtenáři pro získání stručného přehledu o obsahu práce. Abstrakt je však rozsáhlejší - při dodržení normy ČSN ISO 214 by měl obsahovat až 500 slov u BP / DP 3. Oznamte části práce. Nezapomeňte oznámit, na jaké části jste si práci rozdělili a čemu se v nich budete věnovat. Seminárka tak bude působit mnohem strukturovaněji a promyšleněji. Má-li vaše práce i praktickou část, zmiňte ji už v úvodu a uveďte, jakým způsobem jste ji provedli

Ročníková práce 1 (12ROPR1) Přednášející: Josef Blažej Osnova cvičení: Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů. Cíle studia: Znalosti: Individuální tématika podle zadání práce. Zásady samostatné práce na řešení problému Ročníkové práce ve školním roce 2020/2021 I v letošním školním roce budou studenti zpracovávat ročníkové práce (dříve seminární práce). Pravidla pro zpracování těchto prací jsou ve srovnání s minulým školním rokem obdobná (vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou upraveny termíny a některé formulace) Zeměpis - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c Osnova pro vypracování Ročníkové práce ze sociálně pedagogické praxe (na základě čtyřtýdenní praxe) Úvod - Zdůvodnění výběru tématu a jeho vymezení - Cíl práce - Popis metody práce - Charakteristika jednotlivých kapitol Charakteristiky pracoviště - zařízení Charakteristika zkoumaného jevu - Popis problému. Ročníková práce. Osnova týdnů. Volně dostupné, výukové počítačové hry. Volně dostupné, výukové počítačové hry. Vítám vás v mé praktické části ročníkové práce. Má práce má téma: Volně dostupné počítačové hry ve výuce. Vybral jsem osm volně dostupných her, které mají za úkol pomoct při výuce.

Psaní výsledné práce ovšem následuje po provedení výzkumu - neradím psát úvod až na konec práce, jen na konci výzkumu. Úvod má jasně a přesně představit téma práce, použité prameny (datové zdroje) a jejich povahu, cíle práce, výzkumné otázky a jejich návaznost na stav bádání v nějaké konkrétní oblasti a. Daniel Dvořák ROČNÍKOVÁ PRÁCE OSNOVA.docx. 16 kB;

Ročníkové práce Biskué gymnázium Varnsdor

Ročníkové práce pro školní rok 2020-21 Aktuality Jergy

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Jack Rozparovač Hana Rážová Sekunda Osnova: 1. Proč Jack Rozparovač 2. Kdo to je 3. O knize Z Pekla 4. Něco o jeho obětích 5. Obrázková příloha Použitá literatura Celý referá Sekce Popisy obsahuje už celkem 362 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Diplomová práce vzor TUL . Diplomová práce osnova. Titulní list: obsahuje jméno autora práce, jméno vedoucího práce, název práce, školu, fakultu, katedru (případně studijní obor) - každá škola však může mít normu pro titulní listy nastavenou trochu jinak, proto doporučujeme zjistit si závaznou normu přímo na. Do závěru práce, ať už bakalářské, diplomové nebo disertační, patří specifické věci stejně jako věci, které se v závěru vyskytovat nemají. Rozsah závěru typicky tvoří jedna až dvě normostrany čistého textu. V závěru se neobjevuje žádný obrázek, ani číslovaná či jinak zvýrazněná podkapitola. Jediné logické dělení, které se používá, jsou odstavce. Disertační práce. Disertační práce je rozsáhlý a po odborné stránce nejnáročnější útvar, jehož vypracováním studující uzavírá své doktorské studium.Pisatel v ní prokazuje především schopnost samostatné vědecké práce, originálního vědeckého výzkumu a perfektní orientace ve svém oboru. Oproti bakalářské či diplomové práci se u disertační práce.

Seminární práce vzor- 7x zdarma ke stažení SeminarkyZa

 1. utovou prezentací připravenou pro počítač (místnost je vždy vybavena PC a zpětným projektorem). 2. Obsah prezentace je vhodné projednat předem s vedoucím diplomové práce. Prezentac
 2. ární práce, diplomové práce, bakalářské práce, bakalářky, diplomky - Se
 3. Ročníková práce (pokyny + osnova) (KSP), Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro zpracování Ročníkové práce (formální požadavky, požadavky na práci s literaturou - její uvádění atd.) platí dokument INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro studenty st
 4. ROČNÍKOVÁ PRÁCE PŘÍRUČKA ZAČÍNAJÍCÍHO ŘEDITELE Rosice Mgr. Zuzana Klusková únor 2017 autorka práce Obsahem bude základní osnova toho, které termíny si během prvního roku ředitelování (a samozřejmě i všech dalších) pohlídat, kontaktů, které určitě po svém předchůdci přebrat, dokumentů, jež bude třeba.
 5. práce) ročníková práce - písemná práce ne jen kompilačního charakteru vzniklá v průběhu jednoho školního Osnova prezentace pro konferenční den pro kvartu až septimu Citační norma APA Citační norma normy ČSN ISO 690 Platnost od 1.9.201

Ročníková práce pro studenty třetího ročníku třídy 3.C, 5.A 1. Pravidla pro organizaci 1.1. Termíny • Termíny zpracování a odevzdání ročníkové práce jsou stanoveny v závazném harmonogramu, který jsou studenti i vyučující povinni dodržovat. 1.2. Garant ročníkové práce PB11PA10 Ročníková práce Filozofická fakulta podzim 2012 Rozsah 0/2. 6 kr. Ukončení: z. psaní uceleného odborného textu na zadané téma a prezentace výsledků práce (obhajoba práce). Osnova.

Ročníková práce Septima 2018/2019 Co se po vás chce? 15 normostran minimálně 5 zdrojů (z toho 3 knižní) hodnoceno 2x - v 1. pololetí postup a v 2. pololetí celá práce - váha 8 - během pololetí minimálně 2x dodáte ke kontrole Časová osnova. Cílem naší společnosti je pomoc při psaní vědecké práce. Tato pomoc je velmi široká a zahrnuje nejen vytvoření autorského, originálního vzoru vědecké práce, ale také výběr tématu, sepsání planu a seznamu literatury (které jsou často zdarma), popsání struktury práce, vytvoření prezentace Power Point, atd Osnova - Zdůvodnění volby - Charakteristika autora, publikace, díla, informace o nich - Témata a cíle práce - Popis projektu . Osnova (a sylabus): Hledat náměty a témata v těchto literárních oblastech: - lidová pohádka podle zadaných oblastí původu; - mytologie podle zadaných oblastí původu; - hrdinská epika. Studijní.

Náklady na hlavní činnost hradí nevýdělečné organizace zejména z dotací, příspěvků a darů. Dotací se rozumí finanční prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v prezenční i kombinované formě. Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Můj pes (2) (Popis) › • popis domácího mazlíčka Náš chlupatý přítel se jmenuje Rassty. Do našich rukou se dostal spíše díky souhře několika okolností. Tou první byl fakt, že jsme v den, kdy jsme si Rasstyho vybrali, nechali.. písemná práce v rozsahu 20 stran se seznamem pramenů a literatury a zdůvodněným metodologickým. postupem včetně vlastního hodnocení a závěrů. Cíle studia: písemná práce prokazuje schopnosti kvalitního písemného projevu i schopnosti zvládnout zvolené téma z oblasti hudebního managementu. Osnova (a sylabus)

Projekt BP (pokyny + osnova) (KSP) Projekt BP- informace pro studenty prezenčního a kombinovaného studia oboru Sociální práce - 2.ročník (a pro studenty 3.ročníku, kteří nemají splněný předmět Ročníková práce) Katedra sociální práce (KSP Základní škola Lenešice 2013/2014 Ročníková práce pro žáky 9.třída 2013/14 1. TERMÍNY Hotovou ročníkovou práci odevzdej nejpozději 30.4.2014 - WORD - email nebo flash zástupci ředitele - NETISKNOUT!!! PREZENATCE V POWERPOINTU - odevzdat do obhajoby práce!!! lze udělat ve škole v hodinách - email nebo flash zástupci ředitele Osnova: Výzkumná ročníková práce na zvolené téma pod vybraným školitelem. Osnova cvičení: Cíle: Zapojení studentů do výzkumu. Znalosti: Individuální tématika podle zadání práce. Schopnosti: Samostatná práce na zadaném výzkumném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu ROČNÍKOVÁ PRÁCE Jack Rozparovač Hana Rážová Sekunda Osnova: 1. Proč Jack Rozparovač 2. Kdo to je 3. O knize Z Pekla 4. Něco o jeho obětích 5. Obrázková příloha Použitá literatura 1. Z Pekla (Alan Moore)-Byl i zfilmován 2. Portrét vraha-Jack Rozparovač (Jack Ripper) 3. Televizní kanál Discover

Vypracování ročníkové práce - šetříme Váš čas VŠpráce

 1. práce) ročníková práce - písemná práce ne jen kompilačního charakteru vzniklá v průběhu jednoho školního Osnova práce - podklad pro konzultaci Citační norma APA Citační norma normy ČSN ISO 690 Platnost od 1.9.201
 2. roČnÍkovÁ prÁce. ŠkolnÍ rok.. student/ka: tŘÍda: nÁzev prÁce: _____ _____ pŘedmĚt
 3. Ročníková práce; Jak na dizertační práci. Většina z nás, současných exstudentů vysokých škol, se horko těžko vytrápili ze psaní bakalářky či diplomky, no a věřte nebo ne, jsou i tací, kteří se rozhodnou pokračovat ve studiu dál. A s tím souvisí i psaní další práce, tentokrát rigorózní
 4. 1 ÚvodRočníkový projekt je předmět koncipovaný tak, abyste se v něm seznámili se zásadami, jak psát bakalářskou práci, a část jí i napsali.Psát není snadné. Je to umění. Výslede..
 5. ární práce, se

Projektové práce žáků 2. a 3. ročníku oboru vzdělání ekonomické lyceum základní osnova práce, studium a sběr materiálů, tvorba první části práce listopad - Projektová ročníková práce je hodnocena na vysvědčení ve druhém pololetí třetího ročník Základy práce s počítačem a internetem 4 odpolední bloky po 3 vyučovacích hodinách v následujících termínech: pondělí 11. 3., čtvrtek 14. 3., pondělí 18. 3., čtvrtek 21. 3., vždy od 16.00 do 18.30 Osnova kurzu. základní části počítačové sestavy a jejich funkce, propojení; hygiena práce s počítače Slohová práce je zadávána, stejně jako práce seminární či ročníková, vyučujícím předmětu, v němž je vypracování této práce vyžadováno. Vyučující zpravidla zadává téma slohové práce nebo slohový útvar, v němž může student zpracovat libovolné téma

Úvod a závěr seminární práce- jak na to? SeminarkyZa

Každý student 2. ročníku má zadané téma ročníkové práce a přiděleného vedoucího práce, s kterým průběžně konzultuje zpracování tématu. Samotná dokumentace práce musí splňovat základní formální náležitosti, požadavky jsou uvedeny v materiálu Osnova práce; Ročníková práce Zdravím! :) V letošním školním roce budu psát ročníkovou práci, která se bude počítat i do mého prospěchu. Práci budu psát pod vedením mého učitele, profesora dějepisu Mgr. Miroslava Kalouska. Název mé práce je Král vzduchu František Novák. V této práci se budu zabývat osobností. Instrukce ke zpracování ročníkové práce. Základní informace k ročníkové práci Každý student 2. ročníku má zadané téma ročníkové práce a přiděleného vedoucího práce, s kterým průběžně konzultuje zpracování tématu

Napisemezavas.cz - Absolventská práce

Důležitá zpráva / splnit do 10. června (pondělí) závěrečná ročníková práce. výběr tématu; osnova; opakované konzultace s příslušným učitelem/vedoucím práce a splnění termínů; textový dokument (priorita! - možnost použít při prezentaci jako tahák) s následujícími zásadami:; nadpis (název), jméno autora a ročník, datu (vztah mezi otázkou a odpovědí) Čtení s předvídáním Referát o knize Čtení s tabulkou předpovědí Reklamní materiál Čtyři rohy + extrém Riskuj Debata s autorem Ročníková práce Diamant Rotující flip Diktát Rozbor Dílna čtení Rozhovor Dílna psaní Řízená diskuse Diskuse (pavučina) Řízené čtení a myšlení.

Osnova témat. ZDRAVOTNICKÉ TEXTILIE - Medical Textile Student zde najde informace pro vypracování semestrální práce a podmínky pro její hodnocení vysokoškolským pedagogem. 1 prednaska new Soubor 3.2MB. Ročníková práce 17/18. Starší témata... Přeskočit: Nadcházející události Zde bude v den psaní písemné práce z českého jazyka zveřejněno její zadání a následně přibude také vzorově vypracovaná maturitní písemná práce 2019.Pokud se na ni chcete řádně připravit, prohlédněte si naši stránku věnující se písemné práci - zjistíte jak tato zkouška probíhá, jaké slohové útvary u ní čekat a spoustu dalších cenných informací Na této stránce najdete zpracovaná témata z ekonomických předmětů jako je ekonomie, účetnictví, finance podniku, management nebo třeba marketing osnova pro vÝroČnÍ zprÁvu zÁkladnÍ Školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládám výroční zprávu zpracovanou dle následující osnovy Moje ročníková práce se bude skládat ze tří částí: Historie klavíru, obecné informace o klavíru a praktická část. Informace budu čerpat z literatury a také navštívím Národní muzeum hudby, kde jsou informace o historii

Osnova témat. Úvod. Úvod. Novinky Téma 4. 18.12. Termín volby tématu ročníkové práce. Pokud si téma zvolíte sami, můžete si ho ještě v budoucnu změnit. Pokud Vám ho po tomto termínu určím já, už ho změnit nelze. Téma 6. Odevzdání ročníkové práce 31.1.2016. Vaše ročníková práce Úkol. Téma 7. Téma 7. Průvodní (motivační) dopis - osnova. předmětem a má diplomová práce na téma Novodobě řízené lidské zdroje byla oceněna jako nejlepší ročníková práce. Některé návrhy pak byly aplikovány ve společnosti I. Česká výrobní a.s.. Do této společnosti jsem později nastoupil a měl na starosti celý personál. 2. Z.Schäfferová - přihlášena do specializačního studia pro školní metodiky prevence, kurz začal v listopadu 2016, časová dotace činí 250 hodin - ročníková práce, závěrečná práce, zkouška před komisí. Předpokládaný termín ukončení studia - květen 2018. 3

Škola - ročníkové práce - Kadaňská jedničk

Ročníková práce ze semináře z dějepisu (Grillová Martina, Dějepis a latina, 27.04.2015)určeno studentům 3.E, 7.A a 7.B, kteří v tomto školním roce vypracovávají v předmětu SD ročníkovou práci . Termín odevzdání ročníkové práce - nejpozději do 7. května 2015 / kdo odevzdá později, bude ohodnocen nedostatečnou, navíc tím nesplní jednu z podmínek k řádnému. Já se zrovna teď nemám nijak moc skvěle. Pořát se musím učit do školy. A ještě do toho ročníková práce, kterou musím mít vypracovanou do konce dubna. To mi zabere hodně času, stíhám snad jen tréninky a ani se nenaděju a je večer. Snad máš víc času na ostatní věci a na přátele než já

Osnova slohové práce - Poradte

Ročníková práce 2011/2012. Vypracovala: Ivana Vlčková. Konzultant: Ludmila Paděrová Anotace. This final work deal with creative writing and language of stories. The aim is to understand what creative writing is, what the language of stories is and what is their relationship. The acquired knowledge is then used to write short stories Bakalářská práce - nebo také studentská odborná činnost, seminární práce, ročníková práce aj., tedy závěr etapy studia v určitém oboru. Tato práce musí splňovat nejen věcné a odbornostní hledisko, ale musí mít i stanovenou formu a správnou typografii. V tomto úkolu se zaměříme právě na formální stránku věci.

Video: Ročníkové práce - Střední odborná škola a Gymnázium Staré

osnova pro vÝroČnÍ zprÁvu zÁkladnÍ Školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládám výroční zprávu zpracovanou dle následující osnovy dokumentace - Truhlárna - Střední škola a Základní škola, Oselce STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE Obor: 82-51-L/006 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Předmět: Odborný výcvik Ročníková práce Téma: Uměleckořemeslný výrobek ze dřeva (vlastní návrh) Výrobek: Kabinet (Chippendale) Václav Jakubčík učitel odborného výcviku Vypracoval: Richard. Strukturou se ročníková práce podobá práci absolventské. Obsahuje tyto části: 1. Úvod Krátké seznámení s řešeným tématem, zdůvodnění volby zaměření práce, cíl práce - co chce student díky práci dokázat, jaký je její přínos. 2 • ROČNÍKOVÁ PRÁCE - zápis vybraného tématu • 7 FOTOGRAFIÍ TÝDNE MÉHO ŽIVOTA - fotografický časosběrný úkol • TERMÍNY odevzdání úkolů (podkladů ke klasifikaci) 1.A • SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY - osnova záznamu o výstav. a schopnosti získané v průběhu výuky práce s textovým editorem v předmětu INF. Tento manuál ne řeší obsahovou stránku práce. Otázky typu téma RP, osnova RP, po čet stran a odbornost je třeba řešit s Vaším konzultantem, pop ř. jsou dány p římo vedoucí ro čníkových prací, Mgr. Kateřinou Hájkovou

Tyto práce často vyžadují rozsáhlé rešerše literatury, čtení kvanta odborného textu a také stylistické schopnosti. Pokud potřebujete pomoci s vypracováním těchto odborných prací, pak možná využijete služeb portálu SeminárkyZa1.cz Studijní podklady: Ročníková práce v předepsané písemné podobě . Prezentace v PowerPointu. Základní pojmy: Osnova práce, grafická úprava, přednes, prezentace, nácvik ústního projevu . Obsah hodiny: Žák přednese hlavní informace o své práci. Žák představí osnovu práce. Prezentace v PowerPointu . Hodnocení práce

Jak napsat recenzi? Recenze je publicistický útvar, který informuje a především hodnotí. Úkolem správného recenzenta je tedy vybrat si určitou kulturní událost, knihu, film či hudební album a ve svém článku veřejnost stručně seznámit s předmětem své volby, vyzdvihnout klady a zápory a v závěru připojit vlastní, odůvodněný názor Ročníková mája 2014 . Návratové odkazy. Zpět: Ročníková mája 2014 . Zobrazeno je 24 z celkem 38 záznamů na stránce: -1-2 . Ročníková mája 2014. Ročníková mája 2014; Ročníková mája 2014; Ročníková mája 2014. Ročníková mája 2014; Ročníková mája 2014 Zkouška formou písemného testu. Ročníková práce v rozsahu 5 stran vlastního textu práce. Informace učitele Výuka sociální pedagogiky začne 3.2. 2014. Na první hodině budou sděleny zásadní informace ke studiu tohoto předmětu a uzavření předmětu zkouškou. Proto je účast nutná. Výuka se nebude konat: 8. dubna 2013.

 • Wittgenstein traktát pdf.
 • Strava dětí do 1 roku.
 • Dámský holící strojek lidl.
 • Seznam podstatných jmen.
 • Válce elite arion bazar.
 • Poranění hrudníku a břicha první pomoc.
 • Divadelni ustav.
 • Mapy atlas.
 • Just dance 2018 timber.
 • Moringa prodej.
 • Pochod ležáky.
 • Majami usa.
 • Slabe nohy pricina.
 • Těstoviny s ančovičkami.
 • Obraz strom.
 • Organizovani svatby.
 • Motörhead ace of spades.
 • Marketing miner digger.
 • Monitor sharpness settings.
 • United bakeries produkty.
 • Konzervatoř definice.
 • Hasičské dresy jadberg.
 • Býčí šíje online cz.
 • Beethoven 4 symfonie.
 • Učebnice latinského jazyka.
 • Katapult,oči.
 • Obchvat chrášťany.
 • Unbreakable glass split.
 • Cukrová pasta al attuta.
 • Lehké otázky pro děti.
 • Physalis ovoce.
 • Boží tělo 2019.
 • Knoflíková harmonika.
 • Dřevěná svatba dárek.
 • Promoce czu fzp 2019.
 • Lidi co vysavaji energii.
 • World trade center path station.
 • Zarděnky slovensky.
 • Třída yamato.
 • Diclofenac duo 100mg.
 • Výplach pochvy dubovou kůrou.